Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

במאמר הקודם הסברנו על הסעדים בתביעת זכויות יוצרים, כגון: צו מניעה ופיצוי. במאמר זה נרחיב בדבר סמכות בית המשפט לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק בשל הפרת זכות יוצרים.

סעיף 56 לחוק זכות יוצרים תשס"ח – 2007, מסמיך את בתי המשפט בישראל לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק בגין הפרת זכויות יוצרים (וזכויות מוסריות) עד סך  של 100,000 ש"ח עבור כל הפרה.

לשם פסיקת פיצויים על פי סעיף 56 לחוק זכות יוצרים, אין חשיבות לשאלה האם אין אפשרות אובייקטיבית להוכחת הנזק או שהתביעה לא הוכיחה נזק. בבואו לפסוק פיצויים ללא הוכחת נזק ישנם מספר שיקולים אשר רשאי בית המשפט לשקול, וביניהם היקף ההפרה, חומרת ההפרה, תום ליבו של המפר וכדומה. על מנת שיפסוק בית המשפט פיצוי ללא הוכחת נזק על התובע לבקש זאת מבית המשפט בכתב התביעה.

מבלי לקבוע מסמרות בדבר, פסק בית המשפט העליון בפס"ד שמעון שגיא נ' עזבון המנוח אברהם ניניו, כי אף אם לא ביקש התובע פיצוי ללא הוכחת נזק בכתב תביעתו, ובמהלך המשפט מתברר כי לא יעלה בידו להוכיח נזק ממשי, אין מניעה כי יעלה זאת גם בשלב דיוני מאוחר. נראה כי בית המשפט ייחס חשיבות למועד בו התבקש הסעד ולתגובת הנתבע למועד בו נתבקש. אין מניעה כי יבקש התובע פיצוי על נזקים אותם ינסה להוכיח ולחילופין יבקש פיצוי ללא הוכחת נזק.

במקרה של תביעה לפיצוי ללא הוכחת נזק אין התובע חייב בביסוס נזקיו אלא רק לבסס את עצם ההפרה. ברם, מאחר והפיצוי הינו עד ל- 100,000 ש"ח, כדאי וראוי להביא בפני בית המשפט בסיס ראייתי, אף אם הנו מזערי, על מנת יהיו לו נקודות ייחוס על פיהם יפסוק את הפיצוי על פי אמות המידה הקבועות בסעיף 56 לחוק זכות יוצרים. במסגרת קביעת גובה הפיצויים ייתן בית המשפט משקל גם ליסוד הנפשי של המפר, כלומר ככל והיה המפר תם לב ייטה בית המשפט לפסוק פיצוי נמוך יותר וככל וההפרה הייתה במתכוון יפסוק בית המשפט פיצוי גבוה יותר. יש לציין, כי בהתאם לסעיף 59 לחוק זכויות יוצרים, ככל והמפר לא ידע ולא היה עליו לדעת כי הנו מפר זכויות יוצרים רשאי בית המשפט שלא לפסוק פיצויים.

ישנם עוד שיקולים רבים אותם יכול להביא בית המשפט בבואו לפסוק פיצויים ללא הוכחת נזק, כדוגמת עניין שגיא נ' עיזבון ניניו, שם היו יחסים קודמים בין הצדדים ומתן רשיון לעשות שימוש בזכויות היוצרים ולאחר שנלקח הרישיון המשיך המפר ועשה שימוש בזכויות היוצרים בידיעה שהנו מפר זכויות יוצרים. על כך פסק בית המשפט כי במקרה והיו בין הצדדים יחסים של נותן ומקבל רשיון ייטה בית המשפט לפסוק פיצויים גדולים יותר הן משיקולים נזיקיים והן משיקולים הרתעתיים.

האמור לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי בזכויות יוצרים, לקביעת פגישת ייעוץ עם עורך דין זכויות יוצרים, התקשרו: 03-5323650 או בדוא"ל: office@ophirlaw.com.

כתיבת תגובה