Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

הכנסת התשע-עשרה

יוזם- חבר הכנסת:  יצחק הרצוג

פ/2830/19

הצעת חוק שכר מינימום (תיקון – העלאת סכומי שכר מינימום) (הוראת שעה), התשע"ה–2014

העלאת סכומי שכר מינימום

1. בתקופת תוקפו של חוק זה יקראו את חוק שכר מינימום, התשמ"ז–1987‏[1] (להלן – החוק העיקרי), כך:

(1)       בסעיף 1, במקום ההגדרה ""שכר מינימום", לחודש" יקראו:

"שכר מינימום", לחודש – סכום כמפורט להלן, לפי העניין:

(1)       בתקופה שמיום ח' בחשוון התשע"ה (1 בנובמבר 2014) עד יום י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015) – סכום השווה ל-4,700 שקלים חדשים, כפי שהוא מוגדל במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4 (בהגדרה זו – הסכום בתקופה הראשונה);

(2)       בתקופה שמיום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016) עד יום ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016) – סכום השווה ל-5,100 שקלים חדשים, או סכום השווה ל-47.5 אחוזים מהשכר הממוצע כפי שהוא ביום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016), כפי שהם מוגדלים במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4, לפי הגבוה;

(3)       בתקופה שמיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) עד תום תוקפו של חוק שכר מינימום (תיקון – העלאת סכומי שכר מינימום) (הוראת שעה), התשע"ה–2014 – סכום השווה ל-5,550 שקלים חדשים, כפי שהוא מוגדל במהלך התקופה האמורה בפסקה זו, על פי סעיף 4.";

(2)       בסעיף 6, במקום פסקה (1) יקראו:

(א)     שכר המינימום המעודכן למועד תחילתן של כל אחת מהתקופות המנויות בפסקאות (1), (2), ו-(3) להגדרה "שכר מינימום", לחודש;".

תחילה ותוקף

2. תחילתו של חוק זה ביום ח' בחשוון התשע"ה (1 בנובמבר 2014) והוא יעמוד בתוקפו עד היום הקודם ליום הקובע; לעניין זה, "היום הקובע" – היום שבו שכר המינימום לחודש שהיה משולם לפי החוק העיקרי, אלמלא הוראות סעיף 1, עולה על שכר המינימום לחודש כאמור בפסקה (3) להגדרה "שכר מינימום", לחודש, שבסעיף 1(1).

הוראת מעבר

3. ביום תחילתו של חוק זה יפקע תוקפו של חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"א–2011[2].

דברי הסבר
שכר המינימום הקבוע בסעיף 1 לחוק שכר מינימום, התשמ"ז–1987 (להלן – חוק שכר מינימום), נועד לאפשר קיום בכבוד למשפחות שמפרנסיהן נמצאים בתחתית התפלגות השכר. לגובה שכר המינימום השפעה משמעותית על אי השוויון במשק והעלאתו מקטינה את אי השוויון, במיוחד בקצה התחתון של סולם ההכנסות. בנוסף, נטען כי הגדלה זו גוררת גם הגדלה של משכורות העובדים שמשכורתם נמצאת מעט מעל לשכר המינימום אך קרוב אליו.דברי הסבר

ואכן ממחקר של בנק ישראל עולה כי העלייה בשכר המינימום שיפרה את משכורתם של עובדים בתחתית סולם השכר ואף היה לה תפקיד חשוב בצמצום פער השכר המגדרי בחמישון התחתון (בנק ישראל "שכר המינימום, התפלגות השכר ופער השכר המגדרי בישראל 1990-2009" (2012)).

השוואה למדינות ה-OECD בהן יש שכר מינימום סטטוטורי מעלה מספר ממצאים. ראשית, במונחים ריאליים, לעניין גובה שכר המינימום, ישראל עמדה במקום ה-14 מתוך 26 מדינות בשנת 2013. בנוסף, לעניין היחס שבין שכר המינימום לבין התוצר לנפש, ישראל עמדה במקום ה-12 מתוך 26 מדינות בשנת 2012. כמו כן, לעניין היחס שבין שכר המינימום לשכר הממוצע ולשכר החציוני במשק, ישראל עמדה בשנת 2012 במקום ה-7 מתוך 24 ו-6 מתוך 23 בהתאמה בקרב המדינות המפותחות שלגביהן קיימים נתונים, ולעניין היחס שבין השכר החציוני לשכר הממוצע, ישראל עמדה במקום ה-18 בלבד מתוך 23 מדינות בשנת 2012.

לפיכך מוצע להעלות את שכר המינימום בשלוש מדרגות: החל מיום 1.9.14 שכר המינימום יעמוד על 4,700 שקלים חדשים החל מיום 1.1.16 שכר המינימום יעמוד על 5,100 שקלים חדשים והחל מיום 1.1.17 שכר המינימום יעמוד על 5,550 שקלים חדשים.

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ג' בחשוון התשע"ה – 27.10.14

[1] ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.

[2] ס"ח התשע"א, עמ' 936.

כתיבת תגובה