תוצאות וועדת השרים לענייני חקיקה

תוצאות וועדת השרים לענייני חקיקה שהתקיימה ביום 9 בנובמבר 2014

 

 • טיוטת חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני (תיקון), התשע"ה-2014.

עברה

 • טיוטת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס' 12) (סייג להשתתפות אדם בפעילות של המשרד לאזרחים ותיקים), התשע"ה-2014.

עברה

 • הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון – בחירת מקום אשפוז), התשע"ד-2014, של ח"כדב חנין ואח' (פ-2326).

לא עברה

 • הצעת חוק זכויות החולה (תיקון – מסירת מידע רפואי לאחר), התשע"ד – 2014, של ח"כ מירי רגב ואח' (פ-2637).

ירדה מסדר היום

 • הצעת חוק זכויות החולה (תיקון – הסכמה מדעת של קטינה בהריון), התשע"ד – 2014, של ח"כ עדי קול ואח' (פ-2628).

עברה- בהסכמה עם משרד הרווחה

 • הצעת חוק זכויות החולה (תיקון – הסדר חניה למאושפזים בבית חולים ומבקריהם), התשע"ג – 2013, של ח"כ אמנון כהן (פ-557).

 

לא עברה

 

 • הצעת חוק איסור אלימות בספורט (תיקון – עבירה הקשורה לספורט – נסיבות מחמירות), 2014, של ח"כ יואל רזבוזוב ואח' (פ-2625).

לתמוך בקריאה טרומית בלבד, להמתין לממשלתית ולהתאים את הנוסח של הממשלתית

 • הצעת חוק איסור אלימות בספורט (תיקון – עבירה הקשורה לספורט – נסיבות מחמירות), 2014, של ח"כ גילה גמליאל ואח' (פ-2688).

לתמוך בקריאה טרומית בלבד, להמתין לממשלתית ולהתאים את הנוסח של הממשלתית

 • הצעת חוק מלגת קיום לתלמידי כולל, התשע"ד – 2014, של ח"כ משה גפני ואח' (פ-2703).

לא עברה

 

 • הצעת חוק ועדת שמיטה ממלכתית (תיקון – סמכויות הוועדה, הרכב הוועדה וסדרי עבודתה), התשע"ד – 2014, של ח"כ רות קלדרון ואח' (פ-2178).

עברה בהסכמה של משרד החקלאות, המשפטים ושירותי הדת.

 • טיוטת חוק איסור הפליית עוורים המלווים בכלבי נחייה (תיקון), התשע"ד – 2014.

עברה

 

 • הצעת חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה (תיקון – כלבים בתהליך הכשרה), התשע"ד- 2014, של חה"כ דב ליפמן ואח' (פ-2704-19) (המשך דיון).

עברה

 • הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – זכאות לדמי אבטלה לעובד שהתפטר לשם טיפול בילדו), התשע"ד – 2014, של ח"כ מיכל רוזין (פ-2686).

לא עברה

 • הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון – תכניות למניעה, חילוץ ושיקום מעוני), התשע"ד – 2014, של ח"כ אריה דרעי ואח' (פ-2747).

לא עברה

 • הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון – הבטחת זכויות בנייה לקונה), התשע"ד – 2014, של ח"כ מאיר שטרית ואח' (פ-2651).

נדחתה בשבוע

 • הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון – דחיית חובת התאגוד ברשויות המקומיות שאין להן תאגיד), התשע"ה – 2014, של ח"כ מירי רגב (פ-2837).

עברה

 • חוק הכניסה לישראל (תיקון – ועדת חריגים הומניטרית להעסקת עובדי סיעוד מעבר לתקופה המותרת), התשע"ה 2014.

נדחתה בשבוע

 • הצעת חוק הודעה בדבר קבלה או אי-קבלה למקום עבודה, התשע"ד – 2014, של ח"כ חיים כץ ואח' (פ-2164).

עברה בתיאום עם נציבות שירות המדינה, משרד המשפטים, הכלכלה והאוצר.

 

 • הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון – שקיפות תקציב המדינה), התשע"ה – 2014, של חה"כ מרב מיכאלי ואח' (פ-2765-19) (המשך דיון).

ירדה מסדר היום.

 • הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (משיכה מקרן השתלמות לרכישת דירה ראשונה), התשע"ד – 2014, של ח"כ פנינה תמנו-שטה ואח' (פ-2699).

ירדה מסדר היום.

 • הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – חובת עריכת מכרז סגור בחלוקת מגרשים), התשע"ד – 2014, של ח"כ חנה סוייד ואח' (פ-2444).

לא עברה

 • הצעת חוק כהונתם של ראשי גופים ביטחוניים, התשע"ד – 2014, של ח"כ אלעזר שטרן ואח' (פ-1766).

נדחתה (ללא ציון מועד לדחייה).

 • הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון – פקיעת כהונה בשל תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל), של ח"כ דוד רותם ואח' (פ-2696).

נדחתה בשבועיים.

 • הצעת חוק החברות (תיקון – מינוי דירקטורים מטעם העובדים), התשע"ד – 2014, של ח"כ איתן כבל ואח' (פ-2504).

לא עברה

 • הצעת חוק הדיינים (תיקון – קביעת תקני דיינים בבתי דין רבניים אזוריים ביחס למספר התושבים בתחום שיפוטם), התשע"ד – 2014, של ח"כ יוני שטבון ואח' (פ-2726).

לא עברה

 • הצעת חוק העונשין (תיקון – פניה למוקד חירום והצלה בקריאת שווה לעזרה), התשע"ד – 2014, של ח"כ ניסן סלומינסקי (פ-2613).

נדחתה בשבועיים.

 

 

 • הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון – הזכות לקבל מידע על ההליך הפלילי), התשע"ג – 2013, של ח"כ חנין זועבי (פ- 1168).

לא עברה

 • הצעת חוק האגודות העותומניות (רישום ופיקוח), התשע"ד – 2014, של ח"כ עפר שלח ואח' (פ- 2498).

נדחה בשבוע

 • הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – הפטר לחייב), התשע"ד – 2014, של ח"כ מירב מיכאלי ואח' (פ-2672).

נדחתה ב-90 יום

 • הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – חייב משתף פעולה), התשע"ד – 2014, של חה"כ קארין אלהרר ואח' (פ-2585-19).

עברה בהסכמה עם משרד המשפטים, ובכפוף להצעה הממשלתית.

 • הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון – שלילת אפוטרופסות מאדם שהורשעה בעבירות מין ואלימות נגד ילדיו), התשע"ד – 2014, של ח"כ יפעת קריב ואח' (פ-2042) (המשך דיון).

עברה בכפוף ובהתאם לנוסח מוסכם עם משרד הבריאות ומשרד המשפטים.

 

 • הצעת חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (חקיקה באזור באמצעות צו), התשע"ה – 2014, של ח"כ אורית סטרוק ואח' (פ-2834).

עברה

 • טיוטת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון- שינויים במבנה מוסדות הלשכה ובמתכונת ההסכמה והוראות נוספות), התשע"ה-2014.

נדחתה בשבוע