Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

משרדינו נתקל במקרה בו נושא משרה במשרד להגנת הסביבה, עו"ד קרלוס פייצ'וטקה, מפעיל את סמכויותיו ע"פ חוק ומטיל עיקולים על אזרחים, כאשר יש קושי (בלשון המעטה) ליצור עימו קשר, ולברר את פשר העיקול ואופן ביטולו. נוכח זאת מובא להלן הדוא"ל ששלחנו אליו ביום 21.8.2014 לכתובתו carlos@sviva.gov.il.

עו"ד קרלוס פייצוטקה שלום,

הריני פונה אליך בעניין מרשי, מר עידו XXX  ת.ז. XXXXXXXX, שהריני מייצג בהתנדבות.

עידו פנה אליי במצוקה והודיע לי כי הוטל עיקול על חשבון הבנק שלו, על –ידך, והוא מיואש מניסיונות ליצור עמך קשר, וביקש את עזרתי.

מתברר שהטלת עיקול בגין קנס על השלכת חיתול מרכב בשנת 2007, שדווח לכם ע"י נאמן ניקיון. נתעלם לרגע שלמרשי אין ילדים, ובוודאי שלא זרק חיתול או טיטול מרכב בשנת 2007, ויש לבטל את הקנס. מרשי למד לראשונה על ה"קנס" היום.

המקומם בהתנהלותך הוא העובדה שהנך כבעל תפקיד עם סמכות דרקונית, לא מאפשר יצירת קשר עמך כאשר האזרח מבקש לברר בגין מה הוטל עליו עיקול בהפתעה.

אינך מופיע בספר עורכי הדין, ולא מפורסם באתר משרד הגנת הסביבה פרטי יצירת הקשר עמך במשרדך. מן האמור עולה שביצעת פעולה אקטיבית כדי להקשות על יצירת קשר עמך במשרד הגנת הסביבה – דרשת מלשכת עורכי הדין להסיר אמצעי יצירת קשר עמך.

בלית ברירה נאלצתי להפעיל איתור כדי להגיע אליך, ואיתרתי אותך בכתובת חגי הנביא 6 מודיעין, בטלפון 08-9725693. בטלפון ענתה לי מי שהינה ככל הנראה אשתך גב' קלאודיה פייצוטקה.

מתברר כי גם עו"ד יוסי פרייס, האמון על הגביה במשרדך, נוקט בדרך פעולה זהה, ומקשה על איתורו.

אני סבור שזהו מצב בלתי ראוי, בו בעל תפקיד עם סמכות דרקונית, אינו מאפשר ליצור קשר עמו או עם משרדו בנשוא הפעלת סמכות דרקונית. מה אמור לעשות האזרח הקטן, כאשר מוטל עליו בהפתעה עיקול, ללא טלפון ליצירת קשר?!

 

למען הציבור, אני רואה לנכון להקים עמוד אתר אינטרנט בו יקבלו מידע אודות יצירת קשר עמך, בפרט אנשים כמו מרשי.

 

ככל ולא תספק בידי מספר טלפון פעיל, בו ניתן ליצור קשר עמך או משרדך, לא יהיה מנוס מפרסום הפרטים היחידים שבידי, והם אלו המופיעים לעיל בכתובת שבמודיעין, לרבות ההתנהלות המקוממת המתוארת לעיל.

למען הסר ספק, במס' 02-6553808 (שניתן לי ע"י קלאודיה) אין מענה. ככל וזהו מספר פעיל לדעתך, הריני חולק, שכן ניסיונות רבים ליצור עמך קשר במס' זה כשלו.

 

דוגמא לעמוד אודות עובדת ציבור אחרת, שראינו לנכון לבצע פרסום אודות התנהלותה השערורייתית, מצוי כאן:

https://www.ophirlaw.com/%D7%A8%D7%A4%D7%A7-%D7%9E%D7%96%D7%9C-%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%97%D7%9F-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96-%D7%93%D7%A8%D7%95/

אנו שוקדים על בניית עמוד זהה לך, עם פרטי יצירת קשר.

אם הנך מעוניין שנפרסם את תגובתך ביחד עם הסיפור של מרשי, אתה מוזמן לשלוח לי הדברים בדוא"ל, והדברים יפורסמו.

בברכה,

גיא

כתיבת תגובה