Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

סוגיה זו נדונה בבית המשפט לערעורים בארה"ב, אשר פסק ששימוש בסימן מסחרי של המתחרה במטה טאגס של האתר, באופן המציג את הסימן בעמוד החיפוש של גוגל, יכול שיהווה הפרה של סימני המסחר.

פס"ד North American v. Axiom

מפתח נושאים:

1.       משפט אמריקאי – סימני מסחר – הפרה.

2.       משפט אמריקאי – אינטרנט – מטה טאגס.

3.       סימני מסחר – הפרה – מהי.

4.       פרסום ושיווק – פרסום כוזב – צו מניעה.

שלוש סוגיות עיקריות נדונו בפסה"ד: (1) האם הקלדת סימני מסחר של המתחרה בתוך ה- meta tags של אתר האינטרנט (כדי לעלות בחיפושים של גולשים בגוגל), מהווה הפרה של סימני המסחר של המתחרה?; (2) מהו פרסום כוזב?; (3) אימתי יינתן צו מניעה זמני בשתי סוגיות אלו.

תקציר:

N הינה חברה לייצור מוצרים רפואיים, מחזיקת סימני מסחר עבור מוצרים שפיתחה.

N הגישה תביעה נגד A ומנהליה בעילה של תחרות בלתי הוגנת, הפרת סימני מסחר ופרסום כוזב. בתביעתה N מלינה על A, כי זו הפרה את סימני המסחר שלה, על-ידי הקלדת שמות המוצרים של N, שהינם סימני מסחר מוגנים, בתוך ה- meta tags (מילות החיפוש המוזנות למנועי החיפוש).

בנוסף, טענה N כי A נקטה בפרסום כוזב, כשציינה עובדות בלתי נכונות כלפי מוצריה, כך למשל פרסמה A, כי מוצריה פותחו על-ידי מהנדסי נאס"א.

במסגרת הבקשה לצו מניעה זמני, נטען, כי גולש המקליד בגוגל את שמות מוצריה של N, היה מקבל בתוצאות החיפוש את האתר של N כתוצאה ראשונה ואת האתר של A כתוצאה שניה. בנוסף, שמות המוצרים של N היו מופיעים בהדגשה בתמצית האתר של A (תמצית בתוך עמוד החיפוש בגוגל).

עם זאת, בתוך אתר האינטרנט של A לא היה איזכור למוצריה של N.

בית המשפט המחוזי נעתר לבקשתה של N והוציא צו מניעה זמני, אשר אסר על A לציין ב- meta tags שלה את סימני המסחר של A, כמו גם להמשיך בפרסום הכוזב. על החלטה זו הגישה A ערעור.

בית המשפט לערעורים בארה"ב פסק: יש ליתן צו מניעה זמני כאשר: (1) יש סיכויים טובים לתובענה; (2) יגרם נזק בלתי הפיך למבקש הצו אם לא תיעתר בקשתו; (3) הנזק שיגרם למבקש אם תידחה בקשתו גובר על הנזק שיגרם לצד שכנגד אם תיעתר הבקשה; (4) מתן הצוו לא יזיק לאינטרס הציבור.

על מבקש הצו להוכיח חמשה תנאים מצטברים: (1) הוא מחזיק סימן מסחרי בתוקף; (2) הנתבע עשה שימוש בסימן; (3) שימוש הנתבע נעשה במסחר; (4) הנתבע עשה שימוש בסימן בקשר למכירה או פרסום של סחורות; (5) הנתבע עשה שימוש בסימן באופן היכול להטעות את הצרכנים.

בית המשפט לערעורים קבע שארבעת המבחנים הראשונים מתקיימים.

לאחר דיון מפורט, שכלל סקירת פסקי דין אחרים, קבע בית המשפט לערעורים, כי מאחר וסימני המסחר של N, הוצגו לעיני הגולש בעמוד החיפוש תחת האתר של A, יש בכך כדי לקיים את רכיב ההטעיה, הנדרש במבחן החמישי. ואולם, בסוף פסה"ד הורה בית המשפט לערעורים, כי על ערכאת קמא לבחון מחדש את מתן הצו הזמני, תוך בחינה האם יגרם נזק בלתי הפיך ל-N אם לא יינתן הצו.

בעניין הפרסום הכוזב, קבע בית המשפט לערעורים כדלקמן: על התובע בעילה של פרסום כוזב להוכיח את היסודות הבאים: (א) הפרסום של הצד השני היה כוזב או מטעה; (ב) הפרסום עלול היה להטעות צרכנים; (ג) להטעיה הייתה השפעה מטריאלית על החלטות רכישה; (ד) ההטעיה השפיעה על סחר בין מדינתי; (ה) התובע נפגע או עלול להיפגע מההטעיה.

כאשר, צד מבצע פרסום כוזב ביחס למוצרי המתחרה, קמה חזקה בדבר נזק בלתי הפיך למתחרה, אך כאשר צד נוקט בפרסום כוזב שאינו ביחס למוצרי המתחרה, על המתחרה להוכיח נזק.

על כן, בית המשפט לערעורים קבע, כי על התיק לחזור לערכאת קמא, לצורך בחינה האם יש בפרסום הכוזב נזק בלתי הפיך ל N, ואם כן יש ליתן צו מניעה זמני.

לקריאת פסה"ד North American v. Axiom בנוסחו המלא באנגלית.

אין האמור לעיל מהווה תחליף לייעוץ משפטי. כל הזכויות שמורות לעו"ד גיא אופיר.

כתיבת תגובה