Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

זכויות יוצרים נועדו להגן על זכויותיהם של היוצרים ביצירותיהם, על ידי מניעת שימוש פומבי אסור ביצירות אלה. אולם, בכל זאת ניתן לעשות שימוש ביצירה ללא מתן רשותו של היוצר, מבלי שהדבר יחשב להפרת זכויות היוצרים, ובלא לשלם לו כל תמורה או תמלוגים בגין השימוש ביצירה. שימוש מסוג זה נקרא שימוש הוגן.

באילו מקרים ניתן לעשות שימוש ביצירה מבלי שהדבר יחשב להפרת זכות יוצרים?

סעיף 19 (א) לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 (להלן – החוק) מפרט את המטרות שלשמן ניתן לעשות שימוש הוגן ביצירות מבלי להפר את החוק, או את ההגנה החלה על זכויות היוצרים. המטרות שלשמן ניתן לעשות שימוש הן: לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך. למעשה ניתן לומר כי שימוש הוגן הוא שימוש שאף אם גורם הוא נזק לזכויות ו/או אינטרסי היוצר, מנגד הוא מקדם את האינטרס הציבורי באופן שבו היצירה והשימוש בה תורמים להגדלת העושר והמגוון התרבותי, האינטקטואלי או הרוחני.

התרומה לציבור מן השימוש ההוגן, היא כזו, אשר החברה מוכנה למעט בהגנה על זכויות היוצר על מנת לקדם את האינטרס הציבורי.

כיצד ניתן לדעת אם השימוש שרוצים לעשות ביצירה הינו שימוש הוגן?

על מנת לדעת אם השימוש שרוצים לעשות ביצירה הינו שימוש הוגן, יש לבחון ארבעה פרמטרים שונים:

א. מטרתו ואופיו של השימוש – האם השימוש ביצירה נעשה למטרת רווח, או שמא למטרה פרטית, או חינוכית?

ב. אופיה של היצירה שבה רוצים להשתמש –  האם מדובר ביצירה שפרסומה לא יהווה פגיעה בזכויות היוצר, למשל, האם כבר פורסמה בעבר?

ג. איזה חלק מהווה היקפו של השימוש ביצירה – הן מבחינה כמותית והן מבחינה איכותית, ככל שמדובר בחלק מצומצם יותר מהיצירה שבה רוצים להשתמש, כך גם מצטמצמת הפגיעה בזכויות היוצר.

ד. מה הוא השפעתו של השימוש על ערך השוק של היצירה – האם עצם השימוש יפגע ברווחים העתידיים שהיו עשויים להתקבל מפרסום היצירה על ידי היוצר?

יש לשים לב כי אף אם נעשה שימוש הוגן ביצירה, אין פירוש הדבר כי מותר לעשות בה שינוי או כי מותר להשחיתה.

אין באמור לעיל משום מתן חוות דעת משפטית, וכל מקרה נבחן לגופו. לקביעת פגישת ייעוץ עם עורך דין זכויות יוצרים, התקשרו: 03-5323650 או באמצעות הדוא"ל: office@ophirlaw.com.

לאתר האינטרנט של מרשם זכויות יוצרים, בו ניתן לרשום זכויות יוצרים, להנפיק רשיונות שימוש בזכויות יוצרים, ולפרסם יצירות ופרטי בעליהם.