Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

פס"ד  Robertson v. Thomson

מפתח נושאים:
1. משפט קנדי – זכויות יוצרים – כתבה עיתונאית.
2. משפט קנדי – זכויות יוצרים – הגנות.
3. זכויות יוצרים – בעלות על זכות יוצרים – מזמין היצירה.

מיני רציו:
R, המערערת והמשיבה בערעור שכנגד, כתבה כ"פרילנסרית" שני מאמרים לעיתון גלובס. נושא זכויות היוצרים של R לא הוסדרו בהסכם בין הצדדים.
R הגישה תביעה נגד הגלוב ונגד חברה נוספת, המשיבים והמערערים שכנגד, בעילה של הפרת זכויות יוצרים, וביקשה לאשר את התביעה כתובענה ייצוגית, לבקשה זו הצטרף כתובע גם כתב שכיר של העיתון גלוב. טרונייתה של R הייתה על פרסום שני מאמריה בשני מאגרי מידע באינטרנט ועל גבי CD-ROM. הפרסום במקורות אלו התבצע תוך התאמת הטקסט למדיה האלקטרונית והוספת פרסומות. כמו כן, הפרסום חולק באינדקס על-פי מוציא לאור, תאריך פרסום וכדומה. מאגרים אלו בהם בוצע הפרסום הכילו גם עיתונים נוספים.
R הגישה בקשה ל- summary judgment (פס"ד מקוצר, פס"ד משפטי ללא מושבעים). ביהמ"ש קבע שהפרסומים במאגרי המידע ועל גבי ה- CD-ROM, הינם העתקה של כתבות פרטניות ולא העתקה קולקטיבית של העיתון, אולם סירב להיעתר לבקשה, והעביר את התיק למשפט בפני מושבעים. ביהמ"ש לערעורים אישר. שני הצדדים הגישו ערעור לבהמ"ש העליון.
בית המשפט העליון בקנדה פסק: עיתונים אינם רשאים לפרסם פרסום חוזר כתבות של כותבים עצמאיים, אשר נרכשו לפרסום בעיתון, ללא הסכמת הכותבים. אולם, ע"פ סעיף 3(1) ל- copyright act (חוק זכויות יוצרים) לעיתונים יש את הזכות להעתיק חלקים נרחבים מהעיתון, בהתניה שמהות העיתון (the essence) תישמר.
במאגרי המידע הפרסום החוזר אינו שומר על מקוריות הפרסום הראשוני בעיתון, הכתבות מקוטלגות באינדקס, בניתוק משאר הכתבות, החלוקה שלהן לפי תאריך, עיתון וכדומה הינה לצורך מתן מידע היסטורי בלבד. לעומת זאת, הפרסום ב CDROM שומר על מהות הפרסום הראשוני בעיתון, והוא שימוש כדין בזכות העיתון להעתיק את תוכן העיתון.
באשר לתביעת הכתב השכיר, ע"פ סעיף 13(3) לחוק הנ"ל למעביד יש זכויות יוצרים על מאמריו של עובדיו, אשר נכתבו בעת עבודתם, ולעובד יש זכות למנוע את הפרסום במדיות השונות מהעיתון. מאחר ולא הוכח שהכתב השכיר ניסה למנוע את הפרסום, אין לו עילת תביעה.
דעת המיעוט בבהמ"ש העליון סברה שמאגרי המידע כן שומרים על מהות הפרסום הראשוני, ולפיכך אין כאן הפרה של זכויות יוצרים לאור סעיף 3(1) הנזכר לעיל.
בדעת רוב נקבע שהערעור נדחה והערעור שכנגד מתקבל באופן חלקי, כלומר, שבעניין הפרסום ב- CDROM חלה ההגנה האמורה בסעיף 3(1) הנ"ל.

כתיבת תגובה