Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

הכנסת התשע-עשרה

 

יוזמים:      חברי הכנסת           יואב בן צור, זבולון כלפה, דב חנין, אלעזר שטרן, מנחם אליעזר מוזס,  עליזה לביא

פ/2879/19

 

הצעת חוק בתי המשפט (תיקון – הגדרת עבודת היועץ הפרלמנטרי כעבודה משפטית), התשע"ה–2014

 

תיקון סעיף 21.בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984[1], בסעיף 2(2)(ב), בסופו יבוא "ובכלל זה עבודה כיועץ פרלמנטרי לחבר הכנסת בתקופה שבה היה היועץ רשום בפנקס חברי לשכת עורכי הדין."

 

דברי הסבר

מטרת הצעת חוק זו לקבוע כי יועצים פרלמנטריים לחברי כנסת, שהם חברי לשכת עורכי הדין בישראל ובעלי השכלה משפטית גבוהה, יוכלו להציג את שנות ניסיונם המשפטי בעבודתם זו לצורך קבלתם לתפקיד שיפוטי כחלק מהוותק הנדרש בחוק למועמדים לשפיטה.

עבודת היועץ הפרלמנטרי המשפטן היא הלכה למעשה עבודה משפטית מטבעה וטיבה, החל בהליכי ניסוח הצעות חוק וקידומן וכלה בשאילתות וכדומה, ואל ליועץ הפרלמנטרי להיגרע משאר בעלי תפקידים משפטיים נוכח עבודתו.

יובהר כי הצעת החוק אינה מציעה להכיר בעבודת היועץ הפרלמנטרי כהתמחות בעריכת דין, שכן ההתמחות חייבת להיעשות תחת פיקוח צמוד של עורך דין פעיל ובעל ותק כחוק. הדבר אינו כך לגבי עורכי דין אשר הוסכמו כבר, אשר לגביהם אין בחוק כל חובת פיקוח, אלא רק חובה לעסוק בעבודה משפטית, דבר המתקיים במקרה זה.

אשר על כן, אימוץ הצעת חוק זו תאפשר ליועצים פרלמנטריים משפטנים לתת את מרצם בעבודה המשפטית הקיימת בכנסת ללא חשש שמא תהיה פגיעה שאינה צודקת בעתידם המקצועי.

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ד בחשוון התשע"ה – 17.11.14

[1] ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

כתיבת תגובה