Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

הצעות חוק על סדר יום ועדת השרים לענייני חקיקה – 16/11/2014

 

מס' סידוריהצעת החוקיוזם הצעת החוק
פ-2618-19הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון – שירות בני ישיבות הסדר), התשע"ד-2014עמר בר-לב
פ-2682-19הצעת חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה (תיקון- ביטול אגרות בעד פעולות הרשות באירוע כבאות והצלה), התשע"ד-2014דוד אזולאי
פ-2570-19הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (איסור שימוש בטלפון נייד או באוזניות במעבר חציה), התשע"ד-2014חמד עמאר
פ-2240-19הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת חבישת קסדת מגן ברכיבה על אופנוע או קטנוע), התשע"ד-2014בועז טופורובסקי
פ-2841-19הצעת חוק השידור הציבורי (תיקון- שידורים בשפה הערבית), התשע"ה-2014עיסאווי פריג'
פ-312-19הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – זכאות להטבות לקטועי ידיים על פי הסכם הניידות), התשע"ג-2013מוחמד ברכה
חנא סוייד
עפו אגבאריה
דב חנין
פ-2567-19הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- הגדלת סכום קצבת הילדים), התשע"ד-2014אילן גילאון
פ-2518-19הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – זכאות לתלוש מזון בעד ילד הנמצא מתחת לקו העוני), התשע"ד-2014יצחק וקנין
ישראל אייכלר
אריאל אטיאס
אריה דרעי
נסים זאב
פ-2665-19הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- הרחבת הזכאות לביטוח אימהות), התשע"ד-2014עליזה לביא
פ-2838-19הצעת חוק פיקוח על רווחי שיווק בתוצרת חקלאית, התשע"ה-2014זבולון כלפה
פ-1760-19הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – איסור גביית עמלה ברכישה אלקטרונית), התשע"ד-2013פנינה תמנו-שטה
אילן גילאון
גילה גמליאל
איתן כבל
אבישי ברוורמן
מיקי רוזנטל
פ-2752-19הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון- הקמת מרכזי מיצוי זכויות), התשע"ד-2014אריה דרעי
פ-2850-19חוק הכניסה לישראל (תיקון – ועדת חריגים הומניטרית להעסקת עובדי סיעוד מעבר לתקופה המותרת), התשע"ה 2014אורית מלכה סטרוק
פ-2651-19הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון – הבטחת זכויות בנייה לקונה), התשע"ד–2014גילה גמליאל
זהבה גלאון
אילן גילאון
עמר בר-לב
חיליק בר
עפר שלח
יפעת קריב
בועז טופורובסקי
רינה פרנקל
איילת שקד
מאיר שטרית
פ-2627-19הצעת חוק ערבות למשכנתאות (תיקון – ערבות מדינה לדירה יחידה), התשע"ד-2014אורלי לוי אבקסיס
פ-2636-19הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (חישוב שווי שימוש ברכב לשומרי שבת וחג), התשע"ד-2014יעקב אשר
פ-2507-19הצעת חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים (תיקון – הוספת גנים, מתקני ספורט ופארקים לתוספת), התשע"ד-2014חיים כץ
פ-2213-19הצעת חוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון- סכסוך עבודה פוליטי), התשע"ד-2014איילת שקד
פ-2751-19הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון- עבודה בלילה), התשע"ד-2014עדי קול
פ-1925-19הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון – מתן תעודת הכשר על ידי רב מקומי), התשע"ד–2103אלעזר שטרן
פ-2576-19הצעת חוק נאום מצב האומה, התשע"ד-2014חיליק בר
פ-1766-19הצעת חוק כהונתם של ראשי גופים ביטחוניים, התשע"ד–2013עפר שלח
דוד צור
איתן כבל
אלעזר שטרן
פ-2498-19הצעת חוק האגודות העותומניות (רישום ופיקוח), התשע"ד–2014מיקי רוזנטל
יריב גדעון לוין
רוברט אילטוב
עפר שלח
פ-2502-19הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודיזאב אלקין
פ-2285-19הצעת חוק חופש המידע (תיקון- פטור מאגרה למוסד ללא כוונות רווח), התשע"ד-2014נחמן שי

 

כתיבת תגובה