Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

הכנסת התשע-עשרה

יוזמים – חברי הכנסת: תמר זנדברג, משה זלמן פייגלין, משה גפני, שלי יחימוביץ', יעקב אשר, אורי מקלב

                         ניצן הורוביץ, זהבה גלאון, מיכל רוזין,  יחיאל חיליק בר, דב חנין,  מיכל בירן

פ/2814/19

הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון – איסור דרישת מידע ביומטרי מעובד או מדורש עבודה), התשע"ה–2014

הוספת סעיף 2ב.

1.בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח–1988[1] (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 2א יבוא:

"איסור דרישת מידע ביומטרי"

2ב. (א)      מעסיק לא ידרוש מדורש עבודה או מעובד מידע ביומטרי עליו, ולא יעשה שימוש במידע ביומטרי עליו, אם הגיע לידיו, בכל עניין המנוי בסעיף 2(א)(1) עד (6).

(ב)       דרש מעסיק, בניגוד להוראות סעיף קטן (א), מידע ביומטרי, לא יפגע בעובד או בדורש העבודה בעניין המנוי בסעיף 2(א)(1) עד (6) מחמת סירוב למסור את המידע הביומטרי.

(ג)     (1)       הוראות סעיף זה לא יחולו על שירות הביטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, כמעסיק, לגבי עובדים בגופים האמורים או לגבי קבלת עובדים לגופים האמורים.

(2)       השר, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע מעסיקים נוספים שהוראות סעיף זה, כולן או מקצתן, לא יחולו לגבי עובדים אצלם או דורשי עבודה, בסוגי עבודה ובתנאים שיקבע.

(ד)       בסעיף זה, "מידע ביומטרי" – אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים, כהגדרתם בחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע–2009[2]."

תיקון סעיף 15

2.בסעיף 15(א) לחוק העיקרי, במקום "2, 2א, 6 או 8" יבוא "2, 2א, 2ב, 6 או 8".

תיקון סעיף 20א

3.בסעיף 20א(ב) לחוק העיקרי, במקום "2א, 5, 6, ו-9" יבוא "2א, 2ב, 5, 6, ו-9".
דברי הסבר

סעיף 2א לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח–1988, אוסר על מעסיק להתחשב במידע לעניין פרופיל צבאי שאינו רלוונטי להעסקה.

בדומה להוראה האמורה ונוכח מקרים שבהם מעסיקים ביקשו את טביעות האצבע של עובדיהם ואף איימו בפיטורין על עובדים שסירבו לתת את טביעות האצבע שלהם, מוצע לקבוע כי מעסיק לא ידרוש מדורש עבודה או מעובד מידע ביומטרי עליו, ולא יעשה שימוש במידע ביומטרי עליו, אם הגיע לידיו לעניין קבלה לעבודה, תנאי עבודה, קידום בעבודה, הכשרה או השתלמות מקצועית, פיטורים או פיצויי פיטורים והטבות ותשלומים הניתנים לעבודה בקשר לפרישה מעבודה.

עוד מוצע לקבוע כי ההוראות לעניין איסור דרישת מידע ביומטרי לא יחולו על שירות הביטחון הכללי ועל המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים כמעסיקים. כמו כן, מוצע ששר הרווחה והשירותים החברתיים יהיה רשאי לקבוע, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, מעסיקים נוספים שההוראות האמורות לא יחולו עליהם לגבי עובדים אצלם או דורשי עבודה, בסוגי עבודה ובתנאים שיקבע.

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ג' בחשוון התשע"ה – 27.10.14

[1] ס"ח התשמ"ח, עמ' 38.

[2] ס"ח התש"ע, עמ' 256.

כתיבת תגובה