Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

מספר פנימי: 557661

הכנסת התשע-עשרה

 

יוזם:           חבר הכנסת           מאיר פרוש

 

 

הצעת חוק חופשה שנתית (תיקון – הודעה מראש לעובדים על מועד חופשה מרוכזת), התשע"ה–2014

 

הוספת סעיף 9אבחוק חופשה שנתית, התשי"א–1951[1], אחרי סעיף 9 יבוא:
  "חופשה מרוכזת9א.על אף הוראות סעיף 9, מעסיק הקובע לכלל עובדיו או לחלקם, חופשה מרוכזת במועד קבוע ומשותף, יודיע על כך לעובדים לפני תחילת שנת העבודה שבה תונהג החופשה."

דברי הסבר

חוק חופשה שנתית, התשי"א–1951, קובע את מספר ימי החופשה לכל שנת עבודה, שלהם זכאי עובד כתלות במשך העסקתו. ישנם מקומות עבודה בהם המעסיק קובע לעובדיו מועד לחופשה מרוכזת וזאת משיקולים שונים לרבות חיסכון בהוצאות.

כאשר עובד לא יודע מראש את מועד החופשה הוא לא יכול לתכנן את השימוש בימים המגיעים לו כיאות.

לפיכך, מוצע לקבוע כי מעסיק המעוניין להוציא את כלל עובדיו או את חלקם לחופשה מרוכזת, יודיע להם על כך מראש – לפני תחילת השנה שבה תונהג החופשה. באופן זה העובד ידע מספיק זמן מראש על החופשה המרוכזת ויוכל להיערך בהתאם.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת מאיר פרוש (פ/1273/19).

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ז בחשוון התשע"ה – 10.11.14

 

 

 

כתיבת תגובה