Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

מספר פנימי: 556202

הכנסת התשע-עשרה

יוזמים:      חברי הכנסת           אלעזר שטרן,משה גפני,עופר שלח, בועז טופורובסקי,שלי יחימוביץ',חמד עמאר, סתיו שפיר, גילה גמליאל

                                                 מאיר שטרית, אראל מרגלית,דוד צור, שמעון סולומון,עדי קול, יואל רזבוזוב,זבולון כלפה, זהבה גלאון

 

מצטרף:      חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס

                                                                                                            פ/2849/19

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (אישור זיכוי מס), התשע"ה–2014

תיקון סעיף 91.בפקודת מס הכנסה[1] (להלן – הפקודה), בסעיף 9(2)(ב), במקום ההגדרה "מוסד ציבורי" יבוא:
""מוסד ציבורי" – כל אחד מאלה, ובלבד שהוא קיים ופועל למטרות ציבוריות בלבד, מגיש דין וחשבון שנתי לגבי נכסיו, הכנסותיו והוצאותיו להנחת דעתו של פקיד השומה על פי תקנות שהתקין שר האוצר:
(1)       חברה לתועלת הציבור שנרשמה אצל רשם ההקדשות ושבה חמישה דירקטורים לפחות שרובם אינם קרובים זה לזה;
(2)       חברה לתועלת הציבור שרשם ההקדשות הכיר בה כקרן לתועלת הציבור לפי סעיף 345לה לחוק החברות, התשנ"ט–1999[2] (להלן – חוק החברות);
(3)       עמותה שבה חמישה חברי ועד מנהל לפחות שרובם אינם קרובים זה לזה ושבעה חברי עמותה;
(4)       תאגיד שהוקם בחוק הרשאי לקבל תרומות לפי כל דין;
(5)       הקדש ציבורי או דתי הרשומים כנדרש שבו לפחות שני נאמנים שמרביתם אינם קרובים זה לזה;
(6)       קופת חולים, בית חולים ממשלתי (כולל ממשלתי-עירוני), בית חולים שבבעלות קופת חולים; בפסקה זו –
"בית חולים ממשלתי" – לרבות תאגיד בריאות;
"קופת חולים" – כמשמעותה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994[3];
"תאגיד בריאות" – כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985[4];
(7)       גוף אחד שפעילותו מכוונת לקידום או למימון מטרות ציבוריות ומתקיימים לגביו תנאים שקבע השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת;
(8)       מוסד להשכלה גבוהה והוא אחד מאלה:
(א)      מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958[5] (להלן – חוק המועצה להשכלה גבוהה);
(ב)       מוסד שקיבל היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
(ג)       מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
"מטרה ציבורית" – מטרה הקבועה בתוספת השנייה לחוק החברות; ואולם שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע מטרות נוספות על התוספת השנייה כאמור";
תיקון סעיף 462.בסעיף 46 לפקודה –
(1)       אחרי סעיף קטן (א2) יבוא:
"(א3)  שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע בתקנות את התנאים והאישורים הדרושים להכרה במוסד ציבורי ולמתן אישור לעניין סעיף זה, לרבות לעניין הגשת דוחות לרשות המסים ועמידה בהוראות לעניין ניגוד עניינים.";
(2)       אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:
"(ה)(1)       שר האוצר יתקין תקנות על שיעור תקרת הוצאות ההנהלה וכלליות של מוסד ציבורי, כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שיחולו אלה :
(א)      שיעור תקרת הוצאות הנהלה והוצאות כלליות של מוסד ציבורי שמחזור הכנסותיו השנתי לא עולה על 10 מיליון שקלים חדשים לא יעלה על 22% מתוך מחזור הכנסותיו השנתי;
(ב)       שיעור תקרת ההוצאות של מוסד ציבורי שמחזור הכנסותיו השנתי עולה על 100 מיליון קלים חדשים, לא יעלה על 7% מתוך מחזור הכנסתיו השנתי.
(2)       על אף האמור בפסקה (1), מוסד ציבורי בשלוש השנים הראשונות לקבלת אישור לפי סעיף זה יקראו לגביו את פסקה (1) כך שהשיעורים הקבועים בה יהיו כפולים.
(ו)       שכר מנהלי מוסד ציבור ועובדיהם כאמור בסעיף קטן (א), לא יעלה על שכר של מנהל כללי במשרד ממשלתי, אלא אם כן השכר האמור נקבע בהסכם לפי כל דין, או בהסכם קיבוצי.
(ז)(1)       מנהל רשות המסים ימנה ועדה לעניין סעיף זה (בחוק זה – הוועדה לעניין סעיף 46) בת חמישה חברים, וחבריה יהיו:
(א)      שני נציגי ציבור שימנה שר האוצר;
(ב)       נציג משרד המשפטים;
(ג)       שני נציגי רשות המסים.
(2)       הוועדה לעניין סעיף 46 תדון בבקשות מוסדות ציבור ותעביר המלצה למנהל רשות המסים, שיעביר רשימה לוועדת הכספים של הכנסת (בסעיף זה – רשימת מוסדות הציבור).
(3)       רשימת מוסדות הציבור תאושר על ידי ועדת הכספים בתוך 14 ימים, אלא אם כן ביקש חבר בוועדת הכספים לקיים עליה דיון מסיבות שינמק; התקיים דיון כאמור – תאושר הרשימה בהצבעה;
(4)       מנהל מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"ר במשרד האוצר יגיש אחת לשנה דוח לוועדת הכספים של הכנסת אשר יכלול דיווח לגבי העמותות שאושרו לפי סעיף זה וכן לגבי העמותות שלא אושרו כאמור; הדיווח יכלול פירוט בדבר מטרות מוסדות הציבור שאושרו ושלא אושרו, פעילותן, מועד הקמת המוסד הציבורי, משך פעילותו ומשך הזמן ממועד הבקשה לאישור לפי סעיף 46 ומחזורן הכספי של מוסדות הציבור לאותה שנה; כמו כן, יכלול הדוח פירוט בדבר אובדן הכנסות לאותה שנת כספים."
תיקון חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)3.בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963[6]   , בסעיף 61, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:
"(ו)     על אישור בקשה להטבת מס כאמור בסעיף זה יחולו הכללים והתבחינים לאישור בקשה להטבת מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה; ואולם מנהל רשות המסים, בהמלצת הוועדה לעניין סעיף 46, רשאי לאשר את הבקשה רטרואקטיבית."
תחילה והוראת מעבר4.(א)      תחילתו של חוק זה בשנת הכספים 2016.
(ב)       עד יום תחילתו של חוק זה וכל עוד לא הותקנו תקנות כאמור בסעיף 46(א3) או לא הוקמה ועדה כאמור בסעיף יחולו הוראות אלה:
(1)       מנהל רשות המסים ייתן את האישור לפי הוראות סעיף 46 לפקודה;
(2)       מנהל רשות המסים יקבע בחוזר מס הכנסה את התנאים להכרה במוסדות ציבור על פי ההמלצות הקבועות בדוח הוועדה הציבורית לעניין סעיף 46 לפקודה; הוראות החוזר כאמור יחולו על ההכרה במוסדות ציבור עד למועד האמור.

דברי הסבר

סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), מעודד אזרחים ובעלי עסקים לתרום למוסדות ציבור על ידי מתן הטבת מס. הסעיף האמור מאפשר לתורמים לקבל פטור ממס בשיעור של 35% מסכום תרומתם. עם זאת, כיום, הקריטריונים למתן אישור למוסדות ציבור לפי סעיף 46 לפקודה אינם מוסדרים בחוק.

ביום 23 באוגוסט 2012 ניתן פסק דין בבג"צ 10893/08 עמותה לויפאסנה בישראל נ' שר האוצר. עניינה של העתירה בבקשת עמותה לויפסאנה בישראל כי שר האוצר יכיר בה כמוסד ציבורי לפי סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה לצורף סעיף 46(א) לפקודה. בית המשפט דחה את העתירה, אך התייחס לצורך בהסדרת המדיניות ביחס לסעיף 46, והמליץ לשר האוצר לגבש בתוך שנה קריטריונים ברורים שיהיה בהם כדי לאיין את החשש מפני הפעלה מפלה של הסמכות המסורה לשר האוצר מכוח סעיף 46(א) לפקודה.

כמו כן, מדוח שערכה מחלקת המחקר והמידע של הכנסת מיום 23 במרס 2014 בנושא "שכר בכירים במוסדות נתמכים ללא כוונת רווח ותבחינים למתן התמיכות" עולה כי: "לא קיימת הוראה רשמית המחייבת את מוסדות הציבור המקבלים אישור לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה, לעמוד בכל אותם התנאים לגבי שכר הבכירים, הקיימים בנוהל לבקשת תמיכה לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב".

בחודש דצמבר 2013 מינה שר האוצר ועדה ציבורית בראשות השופטת שרה פריש לבחינת סוגיית סעיף 46 לפקודה על שלל היבטיו. הוועדה הגישה את המלצותיה לשר האוצר בחודש מאי 2014.

הצעת חוק זו מעגנת בחקיקה את עיקרי המלצות ועדת פריש. לפיכך, מוצע לשנות בפקודה את הגדרות מוסד ציבור ומטרה ציבורית. בנוסף, מוצע בהצעת חוק זו להוסיף תנאים שמוסדות ציבור המבקשים לקבל אישור לפי סעיף 46 לפקודה צריכים לעמוד בהם, כגון הגשת דוחות לרשות המסים וכן הגבלת שכר מנהלי מוסד ציבור ועובדיהם בעמותות הזכאיות לאישור לפי סעיף 46. כמו כן, מוצע ששר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת יקבע בתקנות אמות מידה וקריטריונים לאישור לפי סעיף 46.

בהצעת חוק זו גם מוצע לשנות את ההליך שבו ניתן האישור האמור למוסד ציבורי. האישור יינתן על ידי מנהל רשות המסים, לאחר שיתייעץ בוועדה פנימית ברשות המסים. הוועדה הפנימית תהווה גוף שבוחן ומאשר מוסדות ציבור. כמו כן, קובעת הצעת החוק שמנהל רשות המסים יקבע בחוזר מס הכנסה את התנאים להכרה במוסדות ציבור על פי ההמלצות הקבועות בדוח ועדת פריש. הוראות החוזר כאמור יחולו על ההכרה במוסדות ציבור עד למועד האמור. בנוסף, הצעת החוק מותירה פיקוח עקרוני בידיה של ועדת הכספים של הכנסת.

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י' בחשוון התשע"ה – 3.11.14

[1] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

[2] ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.

[3] ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.

[4] ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

[5] ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

[6] ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.

כתיבת תגובה