Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

הכנסת התשע-עשרה

יוזמים:      חברי הכנסת: אלכס מילר, גילה גמליאל,יריב לוין,רוברט אילטוב,שמעון אוחיון, דוד צור,יואל רזבוזוב,דב חנין,תמר זנדברג,אברהם מיכאלי,וני שטבון

                                               פ/2840/19

הצעת חוק הודעה למועמד לעבודה (קבלה או אי קבלה לעבודה), התשע"ה–2014

הגדרות1.בחוק זה –
"מועמד לעבודה" – אדם שפנה למציע עבודה, במענה להצעת עבודה, והציע את מועמדותו;
"מציע עבודה" ­– מי שזקוק לעובד.
תהליך קבלה לעבודה2.מציע עבודה יודיע למועמד לעבודה, בעל פה או בכתב, מהם השלבים הצפויים של תהליך הקבלה לעבודה.
חובת הודעה3.(א)      מציע עבודה יודיע בכתב לכל מועמד לעבודה על החלטתו אם להעסיקו או שלא להעסיקו.
(ב)       הודעה על החלטה שלא להעסיק מועמד לעבודה תשלח אליו לכל המאוחר בתוך 21 ימים מהיום שבו נשלחה הודעה על קבלת עובד לאותה עבודה.
עונשין4.המפר הוראות חוק זה, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז–1977[1]; עבירה לפי סעיף זה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה.
דין המדינה5.לעניין חוק זה דין המדינה כדין כל מציע עבודה אחר.

דברי הסבר

ראיון קבלה לעבודה הוא צומת מקצועי חשוב עבור המועמד לעבודה. לעיתים קרובות מעסיקים המזמינים מועמד לראיון עבודה אינם מחזירים למועמד תשובה כלל, לא שלילית ולא חיובית ובכך משאירים אותו בחוסר ידיעה לגבי קבלתו לעבודה.

לפיכך מוצע לחייב מעסיק לעדכן מועמד לעבודה בשלבי תהליך הקבלה הצפויים לו, וכן להודיע בכתב לכל מועמד אם החליט להעסיקו או שלא להעסיקו. עוד מוצע כי מעסיק ישלח הודעה על החלטה שלא להעסיק מועמד בתוך 21 ימים, לכל המאוחר, מהיום שבו שלח הודעה על קבלת מועמד לאותה עבודה.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת אלכס מילר (פ/2611/17).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת אלכס מילר (פ/669/18).

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י' בחשוון התשע"ה – 3.11.14

[1] ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

כתיבת תגובה