Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

הכנסת התשע-עשרה

 

יוזמים:      חברי הכנסת           נחמן שי

                                                 איתן כבל

                                                 דב חנין

                                                 שמעון אוחיון

                                                 ניצן הורוביץ

                                                 משה מזרחי

                                                 מירי רגב

                                                 שולי מועלם-רפאלי

פ/2865/19

 

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – זמן המתנה למוביל), התשע"ה–2014

 

 

תיקון סעיף 18א1.בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981[1], בסעיף 18א –
(1)       בסעיף קטן (ג) –
(א)      בפסקה (1), אחרי "נדרש ביקור טכנאי" יבוא "או מוביל", ואחרי "השירות מותנה" יבוא "בהובלה או";
(ב)       בפסקה (1א), אחרי "ביקור טכנאי" יבוא "או מוביל";
(ג)       בפסקה (2), אחרי "זמן ההמתנה לטכנאי" יבוא "או למוביל";
(ד)       בפסקה (3), אחרי "על דחיית ביקור טכנאי" יבוא "או מוביל";
(2)       בסעיף קטן (ד)(1), אחרי "תואם מועד לביקור טכנאי" יבוא "או מוביל";
(3)       בסעיף קטן (ו), אחרי "ושעת הביקור של טכנאי" יבוא "או מוביל";
(4)       אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:
"(ז)     בסעיף זה, "מוביל" – מי שאחראי למסירת  הטובין במענו של צרכן, או להובלת טובין ממענו של צרכן לשם תיקונם במעבדה, מטעמו של יצרן, יבואן, סיטונאי או קמעונאי של טובין."

 

דברי הסבר

 

בתיקון זה מוצע להוסיף להסדר הקיים כיום בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981, בנוגע לביקור של טכנאי, גם הגעה של מוביל, ובכך לחייב גם מובילים לתאם את מועד ושעת הגעתם לביתו של הצרכן, להודיע מראש על דחיית ביקור, להגביל את זמן ההמתנה למוביל לשעתיים מהשעה שנקבעה ועוד.

בנוסף, בחוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 40), התשע"ד–2014, שצפוי להיכנס לתוקף ביום י"ב בשבט התשע"ה (1 בפברואר 2015), תוקן סעיף 18ג והוספה בו הוראה, לפיה נקבע שביקורו של טכנאי במענו של צרכן יהיה בשעות מסוימות שנקבעו. תיקון זה אינו מתייחס למובילים, ולפיכך מוצע להחיל את שעות הביקור שנקבעו עבור טכנאי גם על מוביל. התיקון נדרש כיוון שלעיתים צרכן אשר קנה מוצר חדש שיש צורך בהובלתו, נדרש להמתין שעות רבות ואף להפסיד ימי עבודה בהמתנה למוביל שיגיע לביתו, דבר אשר גורם לנזק כלכלי ולעוגמת נפש עבור הצרכן.

 

 

 

 

 

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ד בחשוון התשע"ה–17.11.14

[1] ס"ח התשמ"א, עמ' 248.

כתיבת תגובה