Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

 

הכנסת התשע-עשרה

 

יוזמים:      חברי הכנסת : משה מזרחי, מיקי רוזנטל

פ/2839/19

 

הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – נבחר ציבור שהורשע בעבירה שיש עמה קלון)

 

תיקון סעיף 61.בחוק-יסוד:  הממשלה[1] (להלן – חוק היסוד), בסעיף 6, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ג1)   על אף האמור בסעיף קטן (ג), לא יתמנה לשר מי שהורשע בעבירה ונידון לעונש מאסר בפועל, למעט בעבודת שירות, לתקופה העולה על שישה חודשים, וביום המינוי טרם עברו 14 שנים מהיום שגמר לרצות את עונש המאסר או מיום מתן פסק הדין, לפי המאוחר, אם התקיימו לגביו כל אלה:
(1)       העבירה נעברה בזמן שהיה חבר הכנסת או חבר הממשלה;
(2)       הוא הורשע בפסק דין סופי בעבירה פלילית ובית המשפט קבע, ביוזמתו או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה, שיש עם העבירה קלון;
לעניין סעיף קטן זה, "מאסר בפועל" – סך כל תקופות המאסר בפועל שעל הנידון לרצות ברצף אחד, אף אם הוטלו בגזרי דין שונים, לרבות מאסר על-תנאי שהופעל."
תיקון סעיף 72.בסעיף 7(א) לחוק היסוד, אחרי "שהסכים לכך" יבוא "וכשיר להיות שר".
תיקון סעיף 253.בסעיף 25(א) לחוק היסוד, אחרי "סגן שר אחד" יבוא "שכשיר להיות שר".
סייגים לתחולה4.(א)      הוראות חוק היסוד כנוסחו בחוק-יסוד זה לא יחולו, לעניין ראש הממשלה, שר או סגן שר, על מי שהורשע בעבירה אך חלפו שבע שנים מיום שגמר לרצות את עונש המאסר או ממתן פסק הדין, לפי המאוחר, ולפיכך היה כשיר להתמנות לשר לפני תחילתו של חוק-יסוד זה.
(ב)       הוראות חוק היסוד כנוסחו בחוק-יסוד זה לא יחולו, לעניין ראש הממשלה או סגן שר, על מי שהורשע בעבירה והוטל עליו מאסר על-תנאי או מאסר בפועל לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים, בלבד, ולפיכך היה כשיר להיבחר לכנסת לפני תחילתו של חוק-יסוד זה.

 

דברי הסבר

 

בשנים האחרונות רבו המקרים בהם נבחרי ציבור שקיבלו מנדט מקהל הבוחרים עברו עבירות תוך כהונתם, בין כחברי הכנסת ובין כשרי הממשלה, והורשעו על ידי בית המשפט בגין עבירה שיש עמה קלון. מטרתה של הצעת חוק זו, לשמור על כבודה של הממשלה ומעמדה בקרב הציבור במדינת ישראל ובאמון בה. החוק כיום מאפשר למי שעברו שבע שנים מתום תקופת מאסרו לכהן כשר בממשלה. יש לציין כי "קלון" אינו מושג בעל הגדרה משפטית מדויקת, והוא שאוב מעולם האתיקה ההתנהגות בחברה, במיקוד על נבחרי ציבור. לאור זאת, מוצע בזה לתקן את סעיף 6 לחוק-יסוד: הממשלה, ולא לאפשר למי שהורשע על ידי בית המשפט בגין עבירה שיש עמה קלון תוך כהונתו כנבחר ציבור, לכהן כשר בממשלה.

 

 

 

 

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י' בחשוון התשע"ה – 3.11.14

 

 

 

[1] ס"ח התשס"א, עמ' 158.

כתיבת תגובה