Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

הואיל וחברה בע"מ הינה אישיות משפטית מלאכותית יציר חוק, כל פעולה משפטית מהותית הנוגעת לחברה, מצריכה החלטה תאגיד, פרוטוקול ורישום הפעולה המשפטית ברשם החברות.

על כן, העברת מניות בתאגיד בין בעל מניות אחד לבעל מניות אחר, מחוייבת ברישום ברשם החברות.

להורדת טופס: העברת מניות בחברה פרטית (טופס 3).

כתיבת תגובה