Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

לשכת ההוצאה לפועל, הינה זרוע שיפוטית לביצוע בפועל של פסקי דין, שיקים, שטרי חוב, משכנתאות, משכונות, ולאחרונה גם תביעות על סכום קצוב עד לסך של 50,000 ש"ח.

הלכה למעשה, תפקידה של לשכת ההוצאה לפועל הוא להוציא לפועל את המסמכים המשפטיים.

לדוגמא, פסק דין המחייב את הנתבע לשלם סכום פסוק לתובע, הינו בסופו של יום מסמך משפטי, אשר יש להפוך אותו לכסף בפועל. הליכים מבצעיים בלשכת ההוצאה לפועל, ביוזמתו של התובע (הזוכה), כגון עיקול ומכר של רכוש הנתבע (החייב), מאפשרים לממש את פסק הדין לידי כסף בפועל.

לשכות ההוצאה לפועל – סמכות מקומית

לשכות ההוצאה לפועל ממקומות ליד כל בית משפט שלום. עם זאת, ראוי לזכור, כי לשכות ההוצאה לפועל הינן גוף נפרד ממזכירות בית המשפט השלום.

פתיחת תיק הוצאה לפועל, יכולה להיעשות בכל לשכת הוצאה לפועל בישראל, לפי בחירת הזוכה (הנושה), ללא כל קשר בין מקום יצירת המסמך המשפטי (שיק, פס"ד וכדומה). בדיני ההוצאה לפועל, לא חלה תניית הסמכות המקומית, החלה בענין בתי המשפט.

למשל, זוכה שקיבל לזכותו פס"ד בחיפה רשאי להגיש בקשה לביצועו בלשכת ההוצאה לפועל בבאר שבע.

ראש ההוצאה לפועל – מוציא לפועל

בכל לשכת הוצאה לפועל עומד בראשה: ראש הוצאה לפועל או מספר ראשי הוצאה לפועל.

ראש הוצאה לפועל, הינו רשם בית משפט שלום, הדן בבקשות הזוכה והחייב, עורך חקירות יכולת לחייבים, דן בבקשה לפי טענת פרעתי, מאשר הטלת עיקולים ומתן צווי מאסר, וכל פעולה אחרת הנדונה בלשכת ההוצאה לפועל.

המוציא לפועל, הינו גורם מנהלי, האחראי על על הפן הביצועי של ההליכים בהוצאה לפועל.

זוכה מול חייב

בניגוד להליכים בבתי המשפט, הצדדים בהוצל"פ אינם נקראים תובע או נתבע, אלא "זוכה" ו"חייב".

הזוכה – הינו האדם שהגיש את פסק הדין או את השטר לביצוע בלשכה להוצאה לפועל.

החייב – הינו האדם שכנגדו הוגש פסק הדין או השטר.

כמו במערכת בתי המשפט, בלשכת ההוצאה לפועל, ההליך הינו אדוורסרי, כלומר לשכת ההוצאה לפועל הינה גוף פאסיבי, המכריע בין בקשות הזוכה והחייב, והיא אינה יוזמת הליכים עצמאית.

הצדדים זכאים להיות מיוצגים על ידי עורכי דין, ומומלץ כמובן להיות מיוצג על-ידי עו"ד המתמחה בהוצאה לפועל.

פתיחת הליך בלשכת ההוצאה לפועל

פתיחת הליך בהוצאה לפועל מתחיל במילוי טופס. המלצה חמה היא כי במקרה והינכם מעוניינים לפתוח תיק בלשכת ההוצאה לפועל, לפנות ל- עו"ד הוצאה לפועל, על מנת שיעשה במקומכם את כל ההליך. שכן, פרטים חסרים או לא מדוייקים עלולים להביא לכך שפקיד ההוצאה לפועל יסרב לקבל את הטפסים. בנוסף לטופס פתיחת ההליך, יש להצטייד במסמכים הבאים:

  1. פסק הדין נאמן למקור, שניתן לטובת הזוכה המחייב את החייב תשלום לזוכה בתיק.
  2. או שיק שחולל (שיק חוזר) – קרי שיק שנמסר לידיו של הזוכה אשר חזר מסיבה כלשהי, ובגינו מבוקש פתיחת תיק הוצאה לפועל.
  3. או שטר חוב, שטר משכון, שטר משכנתא.
  4. בנוסף לכל אלה, יש לצרף שאילתה ממשרד הפנים בדבר פרטיי החייב ו/או נסח חברה אם החייב הינו חברה.

כמו כן להשלמת הליך פתיחת תיק ההוצאה לפועל, על הזוכה לשלם אגרה שתשולם רק לאחר שפקיד ההוצאה לפועל אישר, כי כל הטפסים מולאו כנדרש.

לאחר פתיחת תיק ההוצאה לפועל, לשכת ההוצל"פ תשלח לחייב מכתב אזהרה בדואר רשום, בו ניתנת לחייב הזדמנות לפרוע את חובו כלפי הזוכה בתוספת הוצאות גביה, שכן אם לא יעשה כן, יינקטו נגדו הליכי הוצאה לפועל.

הליכים מבצעיים בהוצאה לפועל

חוק ההוצאה לפועל מאפשר לזוכה לנקוט, בין היתר, מספר הליכים מבצעיים כנגד החייב:

עיקול מטלטלין

________________________

המידע המפורט לעיל, ניתן לשם ידיעה בלבד, הוא אינו ממצה, ואינו מהווה תחליף לחוות דעת משפטית.

 

לסקירה: עורך-דין אינטרנט.

לסקירה: עורך-דין דיני עבודה.

תודה לגב' אלודי קלימי שסייעה בהכנת סקירה זו.

כל הזכויות שמורות, עורך-דין גיא אופיר.

כתיבת תגובה