Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

ט' בחשון התשע"ה
2 בנובמבר 2014

אל:

הנדון: תוצאות ההצבעה בועדת השרים לענייני חקיקה  2 נובמבר 2014

אבקש, כי בעת הדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה, תימנה הצבעתי בהצעות החוק כמפורט להלן:

התקבל. 

 

של חה"כ מרדכי יוגב (פ/2544)

ירד מסדר היום.

ירד מסדר היום.

 

נפלה.

 

נפלה.

נפלה.

 

הדיון נדחה בשבוע.

 

נפלה.

 

הדיון נדחה בשבועיים.

 

נפלה.

 

ירד מסדר היום.

נפלה.

הדיון נדחה בשבוע.

התקבלה.

 

הדיון נדחה בשבוע.

 

נפלה.

 

נפלה

 

הדיון נדחה בשבוע.

 

התקבלה החלטה לפיה עמדת הממשלה היא לאפשר חופש הצבעה.

 

נפלה

 

נפלה

 

התקבלה. ההצעה תוצמד להצעה הממשלתית.

 

ירד מסדר היום.

 

הדיון נדחה בשבוע.

 

התקבלה.

 

ירדה מסדר היום.

 

ירדה מסדר היום.

בברכה,

נעמי ברנפלד

כתיבת תגובה