Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

בית משפט השלום חיפה מטפל בכל התביעות באיזור חיפה והקריות, הנתונות לסמכותו על-פי חוק (להסבר על סמכות בית משפט השלום).

בית משפט השלום חיפה נמצא ברח' פלי"ם 12, חיפה מיקוד 33095

טלפון של בית משפט השלום חיפה:
מרכזיה   04-8698000 מרכז מידע ארצי   02-6593333
פקס בית משפט השלום חיפה:
אזרחי ותביעות קטנות   04-8698294-6
פלילי   04-8698506

תעבורה   04-8698512
קבלת קהל בבית משפט השלום חיפה:
קבלת קהל א'-ה'   8:30-13:30
קבלת קהל טלפונית א'-ה' (מרכז מידע ארצי)   8:00-16:00
קבלת קהל ימי ו' וערב חג   אין קבלת קהל
קבלת קהל בפגרה   9:00-12:00

מזכיר ראשי של בית משפט השלום חיפה – מר יהודה כהן
טל' בבית המשפט   04-8698380 נייד   050-6256398
סגן מזכיר ראשי של בית משפט השלום חיפה – מר רבקה שובל
טל' בבית המשפט   04-8698381 נייד   050-6255238

כתיבת תגובה