Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

רשם הירושה הינו רשות שלטונית אשר הוקמה באמצע שנות התשעים של המאה העשרים, ותפקידה לדון בבקשות פורמאליות למתן צו קיום צוואה או בבקשות למתן צו ירושה.

ודוק: כאשר אדם נפטר אין די בצוואה או בזכותם החוקית של יורשיו של המנוח לנכסים כדי לאפשר להם בפועל לקבל לרשותם ולבעלותם את הנכסים. עליהם לקבל מעין צו הצהרתי כי הם היורשים. ללא הצו, צדדים שלישים לא יכירו בזכותם של היורשים לרכוש וזכויות המנוח. צו זה הינו צו קיום צוואה או צו ירושה (כאשר אין צוואה). להסבר נוסף ראו: צוואות וירושות.

בעבר, הציבור היה פונה אל בתי המשפט בבקשות למתן צו ירושה או למתן צו קיום צוואה, דבר שיצר עומס רב על בתי המשפט ופגע באיכות השירות לאזרח. כיום הפנייה הינה אל רשמי הירושה הפזורים בחמישה מחוזות: ירושלים, חיפה, ת"א, נצרת, באר שבע.

רשם הירושה מוסמך לדון בבקשות למתן צו קיום צוואה או בבקשות למתן צו ירושה בצורה פורמאלית בלבד, דהיינו אך ורק לבחון האם הוגשו הבקשות עם כל המסמכים הנדרשים והאסמכתאות, בוצע פרסומים על-פי דין, וכי שולמו כל האגרות.

אולם, אם וכאשר מוגשת התנגדות פוקעת סמכותו של הרשם לענייני ירושה ועליו להעביר את הדיון לבית המשפט לענייני משפחה במחוז הרלוונטי, אשר עורך משפט, לעיתים תוך צירוף נציג היועץ המשפטי לממשלה כצד להליך.

כאשר מוגשת בקשה לרשם הירושה, הרשם לאחר בחינת המסמכים מעבירה לעיון נציג היועץ המשפטי לממשלה, אשר צריך להגיב האם יש לו עמדה בנוגע לבקשה. בנוסף, רשם הירושה מוודא פרסום דבר הבקשה למתן צו קיום צוואה או הבקשה למתן צו ירושה בעיתונות ובילקוט הפרסומים, על-פי דרישות הדין.

ככל והבקשה הוגשה כדין, ואין התנגדויות, הרשם מאשר את הבקשה ונותן את הצו המבוקש. אם יש התנגדות הבקשה עוברת לבית המשפט לענייני משפחה, שם נערך משפט.

טיפול הרשם לענייני ירושה הינו פורמאלי, בירוקרטי, ואינו פשוט, ועל כן אורך מספר חודשים, וכאשר יש התנגדויות ההליך עלול להיארך זמן רב.

אין האמור לעיל מהווה חוות דעת משפטית.

לפגישת ייעוץ עם עורך דין המתמחה בירושות וצוואות, התקשרו: 03-5323650 או בדוא"ל:  info@ophirlaw.com.