Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

פיצויי פיטורים בדיני העבודה בישראל

במאמר קודם הסברנו מהם דיני עבודה, ובסקירה זו נסביר על זכות העובד לפיצויי פיטורים.

זכותם של עובדים לפיצויי פיטורים מעוגנת בחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963. סעיף 1(א) לחוק פיצויי פיטורים קובע כי מי שעבד שנה אחת ברציפות (במידה והוא עובד עונתי שתי עונות ברציפות ולפחות 60 ימים) ופוטר, זכאי לתשלום פיצויי פיטורים ממעבידו. כל עוד לא מוכיח המעביד אחרת, יראו פיטורים אשר נעשו בסמוך לסוף שנת העבודה הראשונה כאלו נעשו על מנת להימנע מתשלום פיצויי פיטורים ועל כן זכותו של העובד לא תיפגע. על העובד לשמור על רציפות בעבודה לפי התנאים הקבועים בסעיף 2 לחוק פיצויי פיטורים, על מנת שיהיה זכאי לתשלום פיצויים.

ישנם מקרים המפורטים בחוק פיצויי פיטורים בהם יראו עובד שהתפטר ככזה שפוטר לצורך תשלום פיצויי פיטורים (התפטרות בדין מפוטר), לדוגמה עובדת שהתפטרה לצורך טיפול בילדה בתוך 9 חודשים מיום שילדה (סעיף 7(א), עובד שהתפטר עקב הגעתו לגיל פרישה (סעיף 11(ה), התפטרות עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה (סעיף 11(א)) ועוד.

האופן בו ייקבע שיעור פיצויי הפיטורין מעוגן בסעיף 12 לחוק פיצויי פיטורים הקובע כי שיעור הפיצויים יהיה שכר חודש אחד לכל שנת עבודה לעובד במשכורת. על אף האמור בחוק, תקנה 1 לתקנות פיצויי פיטורים (שיעורי פיצויים לעובדים בשכר) קובעת כי פיצויי הפיטורין של עובדים בשכר יהיו שכר חודש אחד לכל שנת עבודה. חלק של שנה לאחר שנת העבודה הראשונה יזכה את העובד בפיצויי פיטורים יחסיים לפי התקופה שבה עבד. סעיף 1 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) קובע את רכיבי השכר שלפיהם יחושבו הפיצויים, וביניהם שכר היסוד, תוספת ותק ועוד.

סעיף 20 לחוק הגנת השכר קובע כי המועד לתשלום פיצויי פיטורים יהיה המאוחר מבין המועדים המפורטים בסעיף (מועד הפסקת יחסי עובד מעביד, המועד שנקבע לתשלום בהסכם קיבוצי או צו הרחבה, מועד אשר נקבע בהסכם בין הצדדים). ככל ולא ישלם המעביד את פיצויי הפיטורים עד לחלוף 15 ימים מהמועד לתשלום יראו את הפיצויים כמולנים והעובד יהיה זכאי לפיצוייי הלנה בשל כך. ככל וישולמו הפיצויים בחלוף 16-30 ימים מהמועד לתשלום, ישלם המעביד הפרשי הצמדה ממועד התשלום ועד לתשלום בפועל. ככל וישולמו הפיצויים לאחר היום השלושים ואחד ישלם המעביד הפרשי הצמדה בתוספת 20% על הסכום הכולל של פיצויי הפיטורים והפרשי ההצמדה בעד כל חודש בו לא שולמו פיצויי הפיטורים.

אין האמור לעיל מהווה תחליף ל- ייעוץ משפטי בדיני עבודה. בכל עניין ונושא הנוגע לדיני עבודה או לזכויות עובדים ו/או ייצוג למעסיקים, מומלץ להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה. לקביעת פגישה עם עורך דין המתמחה בדיני עבודה התקשרו: 03-5323650 או בדוא"ל: office@ophirlaw.com.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: