Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

עיצום כספי – מעסיקים

קיבלתם הודעה מפחידה על עיצום כספי בסכומים גדולים? צרו איתנו קשר.

משרדנו בעל נסיון עשיר במתן מענה ופתרונות למעסיקים ועוסקים שקיבלו מכתב עם עיצום כספי. אנא התקשרו: 03-5323650.

מה זה עיצום כספי?

עיצום כספי הוא סוג של קנס מנהלי שמשרד הכלכלה מוסמך להטיל על מעסיקים. ב-2011 נכנס לתוקף החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שמטרתו "להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה". מלבד החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, בישראל הוכנסו עיצומים כספיים ביותר מ-40 חוקים.

מלבד עיצום כספי על מעסיקים, קיים גם עיצום כספי שהרשות לסחר הוגן מטילה על עוסקים. אם זה המקרה שלכם, לחצו כאן.

על מי מוטל עיצום כספי?

​ממונה עיצומים רשאי להטיל עיצום כספי על מעסיק שפעל בניגוד להוראות שבחוקי העבודה. עוד לפני הטלת העיצום הכספי, תימסר הודעה על כוונתו של הממונה לעשות זאת. מעסיק רשאי לטעון את טענותיו בנושא תוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה. ניתן להטיל עיצום כספי גם על מנכ"ל של תאגיד או על מזמין שירות. לעיצום כספי שלא שולם במועד מתווספים הפרשי הצמדה וריבית.

שלוש רמות של עיצום כספי

הרמה הראשונה – דוגמאות להפרות: החובה לנהל פנקס חופשה לפי חוק חופשה שנתית, החובה לקבוע תקנון לפי החוק למניעת הטרדה מינית ועוד.

הרמה השנייה – דוגמאות להפרות: אי מתן חופשה שנתית לפי חוק חופשה שנתית, החובה לשלם גמול שעות נוספות לפי חוק שעות עבודה ומנוחה ועוד.

הרמה השלישית – דוגמאות להפרות: איסור הלנת שכר לפי החוק להגנת השכר, אי הפרשות לפנסיה לפי צווי הרחבה לפנסיה חובה, אי תשלום שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום ועוד.

מכתב עיצום כספי

עיצום כספי בסכום מופחת

ניתן להפחית את סכומי העיצום הכספי על ידי המצאת אישור של בודק שכר מוסמך, בו נכתב כי "המעסיק הפסיק את ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי וכן תיקן את ההפרה, ככל שהיא ניתנת לתיקון". ניתן להפחית את העיצום הכספי בשיעור של בין 20% ל-50%.

איך מערערים על עיצום כספי?

מעסיק שהוטל עליו עיצום כספי רשאי להגיש ערעור לוועדת ערר. בסמכות הוועדה לבטל דרישת תשלום, להפחית את סכום העיצום הכספי או לדחות את הערר.

משרד עורכי דין גיא אופיר מתמחה, בין היתר, בדיני עבודה. קיבלתם הודעה על עיצום כספי? מוזמנים לפנות אלינו. לקביעת פגישת ייעוץ בטלפון 03-5323650 ובדוא"ל: office@ophirlaw.com.

אין האמור לעיל מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לחוות דעת.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: