Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023
עו"ד גיא אופיר - סימני מסחר

עו"ד גיא אופיר לשר המשפטים: הורה על מחיקת סימני המסחר של בן אנד ג'ריס

עו"ד גיא אופיר שלח מכתב אל שר המשפטים, גדעון סער, בבקשה שיורה לרשם סימני המסחר לבטל את רישומם של סימני המסחר הרשומים של חברת בן אנד ג'ריס בישראל, זאת בשל הצהרת בעל הסימן על היעדר שימוש.

חשוב להדגיש כי אנחנו לא מבקשים לפגוע בזכיין הישראלי, אלא ביצרן בחו"ל המחזיק בסימני המסחר. אם ייקחו את סימני המסחר ליצרן בחו"ל (יוניליוור), בתיאוריה הזכיין הישראלי יוכל בגמר הזיכיון להמשיך לקרוא לעצמו בן אנד ג'ריס ישראל.
 
במכתב נכתב בין היתר: "עקב מאמציה הרבים של ממשלת ישראל לפעול נגד חרמות כלכליות ותרבותיות נגד מדינת ישראל (ובכלל זאת נגד התושבים והעסקים המצויים בשטחים הנשלטים על ידה) , ועקב הוראות הדין, הרי שעל אדוני להורות לרשם סימני המסחר להסיר לאלתר את רישום סימני המסחר הרשומים לטובת חברת Ben & Jerry's בפנקס סימני המסחר (להלן – "סימני המסחר"), וזאת כדלקמן".
 
"חברת Ben & Jerry's הודיעה קבל עם ועדה כי היא עתידה להחרים שטחים נרחבים במדינת ישראל, או בשליטתה. יטען הח"מ כי המדובר, הלכה למעשה, ב"ביטול רשות לשימוש בסימן שניתנה לפי ס' 50, ליצרן בישראל", כפי שנקבע בס' 41(ג)(2) לפקודת ולכן, יש לראות בהצהרה של החברה כהצהרה על אי שימוש בתום לב בסימני המסחר שלה, המקנה זכות לח"מ לבקש מחיקת סימני המסחר הרלוונטיים".
 
"לפיכך, הנני מפציר בכבוד השר לפעול לביטול רישום סימני המסחר של חברת Ben & Jerry's באחת מהדרכים המנויות לעיל, וזאת תוך 45 ימים. שאחרת לא תיוותר בידי הח"מ הברירה אלא לפנות לערכאות השונות על מנת שיפעלו כאמור. זאת, בין היתר, באמצעות פנייה לבג"ץ".
עורך דין גיא אופיר

עורך דין גיא אופיר

עדכונים אחרונים מהתקשורת