Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

בעמוד הקודם הסברנו על ההגנה על עובדים חושפי שחיתות – החוק והסעדים העומדים לזכותו של העובד חושף השחיתות. כעת נסביר הלכה למעשה מה על עובד חושף שחיתות לעשות על מנת להגן על עצמו מפני התנכלות ופיטורין.

ראשית, על עובד חושף שחיתות או השוקל לחשוף שחיתות מומלץ להתייעץ בהקדם האפשרי עם עורך דין המתמחה בדיני עבודה, ובשום אופן לא להסתפק או להסתמך על מידע שמצא באינטרנט, לרבות סקירות אלו. כל מקרה נבחן לגופו, וברי שאין האמור בסקירות אלו מהווה תחליף לייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. כך גם המשפט בישראל הינו דינאמי ויכול להשתנות ממועד כתיבת שורות אלו.

קשר סיבתי בין ההתנכלות לחשיפת שחיתות

על כל עובד חושף שחיתות לזכור, כי כדי לזכות בהגנות הניתנות לו על-פי דין, יהיה עליו להראות קשר סיבתי בין ההתנכלות לחשיפת השחיתות. כלומר, לא די לטעון בבית הדין האזורי לעבודה במסגרת תביעה, אני חושף שחיתות ופוטרתי או מתנכלים לי. אלא בית הדין יבחן האם מקור ההתנכלות או הפיטורין בתלונה על חשיפת שחיתות.

כך למשל, עובד אשר סבל מתלונות רבות על תפקדו, הרעו את זכויותיו במקום העבודה, ורק אז חשף שחיתות במקום העבודה, יתכן ולא יצלח בקבלת ההגנה הניתנת על-פי דין.

לכן פרקטית, אנו ממליצים לכל עובד החושף שחיתות, לצלם ולתעד את תיקו האישי אצל המעסיק. עדיף לפני חשיפת השחיתות והתחלת ההתנכלות, אך גם בסמוך לאחר מכן. שכן, כצפוי ההתנכלות לא תוצג כבעלת קשר ישיר לחשיפת השחיתות, אלא תקבל ביטוי בלכאורה חוסר שביעות רצון המעסיק או המנהלים מתפקוד העובד, ביצוע לקוי של העבודה, "עבירות משמעת" וכדומה.

צילום ותיעוד התיק יכול לסייע בהוכחת שינוי המגמה והיחס כלפי העובד, מרגע שהגיש תלונה על שחיתות, או מרגע שנחשף כעובד חושף שחיתות. דהיינו, הוכחת הקשר הסיבתי בין חשיפת השחיתות להתנכלות.

יתר על כן, כאשר העובד רואה כי נפקחת עין מיוחדת על ביצוע עבודתו, אנו ממליצים על עריכת תרשומות של האירועים והמשימות הניתנות לעובד, שכן על העובד חושף השחיתות להניח, שהצד השני מתעד היטב את הדברים, ומחפש לרשום תפקוד לקוי וביצוע לקוי בתיק האישי של העובד, כדי לומר מדובר בעובד גרוע, אין קשר בין חשיפת השחיתות לבין הפיטורין.

בהתאם, בשלב עתידי בשל עריכת התרשומות יהיה קל יותר לעובד להיזכר ולהסביר לעורך הדין המייצג אותו מה התרחש בכל אירוע ואירוע, ובסופו של דבר להציג את הדברים בפני בית הדין האזורי לעבודה ו/או בפני מבקר המדינה.

אופן הגשת תלונות על שחיתות במקום העבודה

בשום אופן אין להגיש תלונה על שחיתות במקום העבודה בע"פ. יש להגיש תלונה בכתב, מפורטת ומנומקת, כדי שניתן יהיה להראות את מידת הרצינות ויסודיות שבתלונה. יש משקל להיות השחיתות לא ידועה בציבור, ואשר נחשפה רק על ידי העובד הספציפי, שכעת זוכה להתנכלות.

אם בכל זאת, התלונה על שחיתות הוגשה בע"פ יש לשאוף להעלות אותה על הכתב בהקדם האפשרי, ובמידת הצורך להרחיב ולפרט בתלונה בכתב.

את התלונה בכתב יש לשלוח בדואר רשום לגורם המוסמך במקום העבודה לבחון את השחיתות, אם מדובר בגורם ניהולי ואם מדובר בגוף ביקורת כלשהו.

עד כאן, סקרנו בתמצית מספר כללים לעובד חושף השחיתות, בסקירה הבאה נדון בהגשת תלונה למבקר המדינה ובקשת צו הגנה לעובד חושף שחיתות.