Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

מתווכי נדל"ן ברימקס הוכרו כעובדים – ניצחון של משרד גיא אופיר עורכי דין

בחודש אוגוסט 2012 ניתן פסק דין תקדימי בעניין תביעתם של 2 לקוחות המשרד, מתווכים בסוכנות של רימקס בקריית אונו, בפסק הדין, הוכרו 2 מתווכי הנדל"ן כעובדים שכירים, למרות שרימקס והזכיין החתימו את המתווכים על הסכם אשר הגדיר אותם כקבלני משנה.

המחלוקת המרכזית בין הצדדים הייתה בהליך, האם התקיימו ביניהם יחסי עובד מעביד.

התובעים בתע"א 9901/08 ובתע"א 9902/08 שיוצגו ע"י עו"ד גיא אופיר ועו"ד עופר מוסקוביץ, הינם מתווכי נדל"ן שעבדו ברימקס קריית אונו, טענו כי התקיימו יחסי עובד מעביד ביניהם לבין הנתבעת, ומכאן שהם זכאים לתשלום הפרשי שכר עבודה, פדיון שכר חופשה, הודעה מוקדמת וכן "קיום כל זכות לה זכאים התובעים מכוח היותם עובדים במשרד הנתבעת".

מנגד טענה הנתבעת, כי התובעים הועסקו כ"נותני שירות עצמאיים" כפי שהוגדר להם בהסכם בכתב, ומכאן שהם אינם זכאים לתשלום נוסף מעבר לעמלות המגיעות להם על בסיס העסקאות שביצעו, בניכוי הוצאות משרד.

בנוסף, הגישה הנתבעת תביעה שכנגד, ועתרה לחייב התובעים לשלם לה בגין נזקים ממוניים אשר נגרמו לה לטענתה, כתוצאה מהתנהגותם.

התביעה התקבלה ברובה, והנתבעת חוייבה לשלם לתובעים סך של כ- 92,00 (בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק) פיצויים והוצאות משפט.

התביעה אשר הגישה הנתבעת כנגד נדחתה.

למעשה פסיקה זו הנה הפסיקה הראשונה בישראל, בה הכיר בית הדין לעבודה בסוכני תיווך של רימקס כעובדים, וזאת על אף שבהסכם ההעסקה שלהם, שנוסח ע"י רימקס נכתב, כי הם סוכנים הפועלים כקבלנים עצמאיים עבור הסוכנות.

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב – יפו  בפסק דינה של כב' השופטת לאה גליקסמן ונציגות הציבור, גב' אורה אופנהיים – דוניו וגב' רונית אסיא, פסק:

"מהתשתית העובדתית שנפרשה בפנינו עולה כי התקיימו בין התובעים לבין מירב יחסי עובד מעביד על פי המבחנים שנקבעו בפסיקה. מעבר לכך, גם משיקולי מדיניות של הגשמת תכלית דיני עבודה, בנסיבות המקרה הנדון יש להכיר בתובעים כעובדים של מירב".

"מעבר לכך שמתקיימים יחסי עובד מעביד בין התובעים לבין מירב על פי המבחנים שנקבעו בפסיקה, אנו סבורות כי אין להכיר במודל התקשרות במקרה הנדון כיחסי מזמין – קבלן עצמאי גם משיקולי מדיניות – הגשמת תכלית דיני עבודה. כפי שהוסבר בהרחבה בעניין רופא (ע"ע (ארצי) 110/10 רפי רופא – מרקם סוכנות לביטוח בע"מ, מיום 22.12.2011) לקביעה כי יחסי עובד מעביד אינם תלויים ברצונם של הצדדים או בהסכמות החוזיות ביניהם אלא במאפייניה המהותיים של ההתקשרות, נובעת מתכלית דיני העבודה – הגנה על העובד, המצוי בדרך כלל בעמדת מיקוח חלשה מול המעסיק, וההכרה כי כוח העבודה אינו "מצרך" ולכן נדרשת התערבות המחוקק לצורך הגשמת ערכים סוציאליים בסיסיים שהחברה בוחרת להגן עליהם".

עו"ד גיא אופיר בראיון לגלובס על פסה"ד העיר:

"פסק הדין מהווה מהפכה עבור כל סוכני "רימקס", מאחר שרוב סוכני תיווך הנדל"ן מועסקים באופן דומה, עשויה להיות לפסק הדין משמעות מרחיקת לכת, כל הסוכנים הללו יוכרו כעובדים ולא קבלני משנה, ולכן הם יהיו זכאים למשכורות ולתנאים סוציאליים".

"למרות שפסק הדין ניתן נגד זכיין של "רימקס", חברת "רימקס" חשופה אישית מאחר שהיא יזמה את צורת העסקה הבעייתית הזו וניצחה עליה, שיטתה שתכליתה לקפח את העובדים".

פסק הדין פורסם בתקשורת: גלובס, דמרקר.

אין האמור לעיל מהווה חוות דעת משפטית, או תחליף לייעוץ משפטי. לקביעת פגישת ייעוץ עם עורך דין המתמחה בדיני עבודה, התקשרו: 03-5323650 או באמצעות הדוא"ל: office@ophirlaw.com.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: