Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

להלן יוצגו פרטיי יצירת הקשר עם לשכות רשם הירושה ברחבי ישראל, בחלוקה לפי מחוזות.

למידע אודות תפקיד רשם הירושה.

הנהלת האגף

כתובת: יפו 216, בניין שערי העיר, ת"ד 36278, ירושלים מיקוד 91361

לתשומת לב הציבור : קבלת קהל מתקיימת רק במחוז ירושלים,ברחוב כנפי נשרים 15, בית התאומים, קומה 3, גבעת שאול, ירושלים, ולא במשרדי הנהלת האגף.

לשכת האפוטרופוס הכללי

מנהל: פרופ' דוד האן, עו"ד

לשכת האפוטרופוס הכללי

פרופ' דוד האן, עו"ד

האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי

5311600/1/2

5311670

aptmanpniyot@justice.gov.il

סיגל יעקבי, עו"ד

משנה לאפוטרופוס הכללי

5311600/1/2

5311670

sigaly@justice.gov.il

בנצי פיגלסון

עוזר אישי למנהל האגף

02-5311675

02-6462572

Ben-ZionF@justice.gov.il

אורלי יצחק

מנהלת לשכה

5311600/1/2

5311670

orlyi@justice.gov.il

מנהלי מחלקות / יחידות

שם 

יחידה 

טלפון (02) 

פקס (02) 

דוא"ל

אראלה ילין, עו"ד

מחלקת עזבונות לטובת המדינה

5311618

5311696

erelay@Justice.gov.il

רונית אביר

פיקוח על אפוטרופוסים ומנהלי עזבון

5311650

6467498

ronita@justice.gov.il

ציפי קליין

יחידת חקירות כלכליות

5311630/1

6467501

ZipiK@justice.gov.il

גיתית שר שלום, רו"ח

מחלקת כספים

5311607

5311747

gititsa@justice.gov.il

חננאל גורפינקל

יחידה כלכלית

5311697

6467516

hananelg@justice.gov.il

דניאל ברמץ

יחידת ההשקעות

5311690

073-7017585

 

רחל שני, עו"ד

לשכה משפטית

5311712/3

5311741

rachels2@Justice.gov.il

חנוך יהושע

מחשוב

5311710

HanochY@Justice.gov.il

הלית אילסר, עו"ד

יחידה ארצית לגילוי וניהול רכוש

5311620/708

6467543

haliti@Justice.gov.il

 יהושע אלהב

אמרכלות

5311604

5376274

shoukie@justice.gov.il