Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

מעוניין להקים חברה בע"מ? משרדנו מייעץ בדבר הקמת חברות בע"מ בישראל ובחו"ל, כמו גם נותן סל של שירותים הנוגעים לרישום והקמת החברה, פתיחת חשבון בנק, קיום רישום נכון של מסמכי החברה, ליווי משפטי עסקי ועוד.

לפני שאתה מקים חברה בע"מ בישראל, חשוב לבחון היטב מהו המבנה המשפטי הנכון המתאים לעסקך, למשל חברה בע"מ או שותפות, ואולי כדאי לך לשקול הקמת חברה בארה"ב,למשל בדלוור. כיום, ישראלים יכולים לחסוך עלויות רבות אם יקימו חברה בע"מ או שותפות בע"מ בארה"ב, כשלעיתים עלויות ההקמה בדלוור (ארה"ב) אף נמוכות מהעלויות בישראל, תוך מיצוי יתרונות המיסוי המוזל.

לנוחיותכם צירפנו הסבר קצר על הקמת חברה בע"מ, והסבר על הקמת חברה בארה"ב.

 

טפסים לרישום חברה
1. בקשה לרישום חברה (טופס 1);

טופס בקשה ל-הקמת חברה בע"מ, יש למלא את הטופס ולאמת את חתימת מבקש הקמת החברה (רישום חברה) מול עו"ד, המאשר את החתימה. יש להקפיד בזהירות יתרה מילוי נכון של טופס זה שכן כל פרט משליך על מידת אחריותם של בעלי המניות לחובות התאגיד.

2. הצהרת הדירקטורים הראשונים (טופס 2);

יחד עם טופס רישום חברה, יש לקבוע לפחות אדם אחד שירשם ברשם החברות כ- דירקטור בחברה. טופס זה הינו בגדר הצהרה של אותו אדם על הסכמתו להתמנות כדירקטור ועל כשירותו על-פי דין לכהן.

3. תקנון לדוגמא.

תקנון חברה, הינו למעשה מעין כתב הסמכה המגדיר את מטרת עבודתה של החברה. התקנון הוא המנדט שניתן לחברה מידי בעלי המניות, ושינויו מתבצע על-ידי אסיפת בעלי המניות.

טפסי דיווח לרשם החברות

1. העברת מניות (טופס 3).

2. דו"ח הקצאת מניות (טופס 4).

3. דו"ח שנתי של חברה פרטית (טופס 5).

4. הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון (טופס 6).

5. הודעה בדבר הגדלת ההון (טופס 7).

6. הודעה בדבר ביטול הון מניות רשום טופס 8

7. הודעה על שינוי מען (טופס 9).

8. פרטי משכנתאות ושעבודים (טופס 10).

9. טופס בקשה למתן שירות ברשם החברות (עיון בתיקי חברה, צילומים, אימותים).

טפסים ברשם השותפויות

1. בקשה לרישום שותפות

2. הודעה על שינויים בשותפות

טפסי רישום זכויות ברשם המקרקעין (מכר, רישום הערות אזהרה, איחוד וחלוקה, משכנתא, זיקת הנאה וכדומה)
מעוניין לרכוש דירה? לא רוכשים דירה ללא עורך דין מקצועי, ראו כיצד אדם איבד את כל ממונו כשנתברר שרכש "דירה גנובה".

1. שטר מכר.

2. בקשה לרישום הערת אזהרה (שלא בהסכמת שני הצדדים).

3. בקשה לרישום הערת אזהרה (בהסכמת הצדדים).

4. שטר משכנתא.

5. שטר פדיון משכנתא.

6. שטר זיקת הנאה (שטר רישום זיקת הנאה).

7. שטר איחוד.

8. שטר חלוקה.

טפסים בלשכת ההוצאה לפועל (בקשות זוכה ובקשות חייב)
1. שאלון ויתור סודיות.

2. בקשות חייב 1.

3. בקשות חייב 2

4. תגובה / הודעה.

5. בקשות זוכה – 1.

6. בקשות זוכה 2.

7. בקשות זוכה לנקיטת הליכים מבצעיים.

8. בקשות זוכה לפעולות כספיות.

9. בקשות צד ג'.

10. בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב.

להסבר על הוצאה לפועל.

טפסים לבתי משפט
1. בקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת.

2. הודעה על בקשה בכתב – טופס 25

 

לפרטים נוספים אודות משרד עורכי דין גיא אופיר ולקבלת ייעוץ ע"י עורך דין,

צרו קשר באמצעות הטלפון: 03-5323650 או באמצעות המייל: office@ophirlaw.com.