Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

הצהרת הדירקטורים הראשונה (טופס 2), הינה טופס הנדרש ע"י רשם החברות לצורך רישום חברה בע"מ. ההצהרה היא של הדירקטורים הראשונים של התאגיד.

ללא הצהרת הדירקטורים הראשונה לא ניתן להקים חברה בע"מ.

להצהרה זו נפקות משפטית, בנוגע לדירקטורים או דירקטור שיכהנו בחברה.

דירקטור הינו למעשה מנהל במועצת המנהלים של התאגיד.

להורדת הטופס: הצהרת הדירקטורים הראשונה.