Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

הסכם סודיות, הסכמי שמירת סודיות, עורך-דין גיא אופיר

הסכם סודיות או הסכם שמירת סודיות (להלן: "הסכם סודיות"), נחתמים על-פי רוב בין צדדים להסכם מסחרי או בין מעסיק לעובדיו (דיני עבודה). יעודו של הסכם סודיות להגן על פרסום ו/או שימוש ברעיונות, אמצאות, פיתוחים, תוכנות, רשימת לקוחות, וכל מידע "רגיש" אחר הנחשף הצד השני לחוזה. הסכם סודיות הינו התחייבות חוזית של הצדדים המתקשרים בו, להימנע משימוש, פרסום וחשיפה של המידע הסודי. חשיבותו של הסכם סודיות במשפט המסחרי גבוהה ביותר, כאשר המידע הסודי אינו מוגן כפטנט. שהרי, אילו אותו מידע סודי היה אסור לשימוש הציבור על-פי דיני הפטנטים, חשיבות הסודיות של פרסום המידע הייתה פוחתת, שכן הציבור שהיה נחשף ל"פטנט" לא היה רשאי להשתמש בו. לכן, כאשר המידע אינו מוגן מפני שימוש על-ידי מתחרים על-ידי חקיקה כזו או אחרת, הסכמי שמירת סודיות הינם כלל ברזל. כמובן, שהסכם סודיות אינו במתחייב קיים אך ורק במשפט המסחרי, הסכמי סודיות גם נחתמים כדי להגן על פרטיות צדדים להתקשרות פרטית, למשל בין רופא לחולה, או בין לקוח לאיש יחסי ציבור.

חובת סודיות על-פי חוק בהיעדר הסכם

גם כאשר לא נחתם הסכם סודיות בין צדדים להסכם, ניתן לבסס לעיתים חובת סודיות מכוח חקיקה. למשל, רופא חב בסודיות המידע הנמסר לו מכוח חוק זכויות החולה וחוק הגנת הפרטיות, המטילים איסור ספציפי על הפצת מידע שנמסר לרופא ע"י החולה. כך גם, עורך דין חב כלפי לקוחו בשמירת סודיות (עקרון זה נקרא חסיון עורך-דין לקוח). גם במשפט המסחרי, יכולה לחול בין הצדדים חובת סודיות מכוח חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט – 1999. יתר כל כן, על-פי דיני החוזים צד להסכם חב בחובה לנהוג בתום לב כלפי הצד השני להסכם. מכוח עקרון זה, ניתן גם כן בנסיבות מסויימות לגזור חובת סודיות, אף אם החובה לא צויינה במפורש בהסכם בין הצדדים.

ניסוח הסכם סודיות

כאמור, חשיבותו של הסכם סודיות קיימת ביתר שאת, כאשר המידע הרגיש אינו מוגן מכוח דברי חקיקה המכירים בו כמידע סודי או מטילים חובת סודיות סטאטוטורית על הצדדים. לכן, המלצתי בניסוח הסכם סודיות היא להגדיר בהרחבה ובדוגמאות מהו המידע הסודי, ולציין כי המידע הסודי יהיה סודי בין אם מוגן על-פי הדין ובין אם לאו, ובין אם בר הגנה כקניין רוחני או כפטנט על-פי הדין ובין אם לאו. ניסוח זה חשוב, מאחר ואלו המפירים הסכם סודיות נוטים לטעון להגנתם, כי על אף תניית הסודיות הכללית, היא אינה חלה מידע שאינו מוגן על-פי הדין כמידע סודי או מצוי בנחלת הכלל. סבורני שאין דינה של טענה זו להתקבל, אך זהו דיון ארוך שאין מקומו כאן. ברם, ניסוח הסכם הסודיות כראוי, יכול ויחסום העלאת טענה זו.

נפקות הפרת הסכם סודיות

הפרת הסכם סודיות היא בראש ובראשונה הפרת חוזה, המזכה את הנפגע מן ההפרה בפיצויים בשל נזקיו, ובסעדי מניעת המשך הפרת חובת הסודיות. בנוסף, הפרת הסכם סודיות בנסיבות מסויימות או חובת סודיות על-פי דין יכולים לזכות את הנפגע מן ההפרה, בפיצויים ללא הוכחת נזק, על-פי חוקים, כגון: חוק הגנת הפרטיות וחוק עוולות מסחריות. לניסוח הסכם סודיות מומלץ להיוועץ עם עורך-דין גיא אופיר. אין האמור לעיל מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: