Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

חברה בע"מ, שהינה חברה פרטית להבדיל מחברה ציבורית, חייבת על-פי סעיף 140 לחוק החברות תשנ"ט – 1999 בדיווח שנתי על פעולותיה.

בהתאם, על החברה להגיש דו"ח שנתי של חברה פרטית (טופס 5), הכולל למעשה דין וחשבון בדבר מצב התאגיד.

אי קיום חובת הגשה זו באופן מלא ו/או על-פי דרישות החוק עלול להביא להטלת סנקציות על החברה, מנהליה ו/או בעליה.

להורדת טופס: דו"ח שנתי של חברה פרטית (טופס 5).