הודעה בדבר הגדלת הון בחברה פרטית הינה הודעה שיש להגישה לרשם החברות בהתקיים החלטה על הגדלת הון המניות בחברה פרטית.

כאמור, בהסבר על הקמת חברה פרטית, ציינו כי חברה פרטית הינה תאגיד יציר חוק, היכול להיתבע ולתבוע, ולקיים התקשרויות משפטיות.

נוכח זאת, פעולות בתאגיד כגון הגדלת הון מחוייבות על-פי חוק, במתן הודעה לרשם החברות על קבלת החלטה.

להורדת טופס: הודעה בדבר הגדלת הון.