Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

חברה פרטית רשאית להקטין את הון מניותיה הרשום, ובהתאם עליה לייתן הודעה מתאימה על פי חוק החברות, תשנ"ט – 1999 לרשם החברות.

כפי שהסברנו בהרחבה בעמוד ההסבר על הקמת חברה פרטית בע"מ, בתאגיד יש חובה לדווח על פעולות משפטיות שונות, לרבות בדבר ביטול הון המניות הרשום.

להורדת טופס: הודעה בדבר ביטול הון המניות הרשום (טופס 8).