Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

כפי שהסברנו בהקמת חברה בע"מ, תאגיד הינו אישיות משפטית מלאכותית יציר חוק, וככזה פעולות משפטיות הנוגעות לתאגיד, לבעלי המניות ולדירקטוריון מחוייבות ברישום סטאטוטורי ברשם החברות.

אחת מפעולות אלו הינה הקצאת מניות בחברה בע"מ, פעולה המצריכה החלטה מסומכת בפרוטוקול של התאגיד, שנתקבלה ע"י אסיפת בעלי המניות ו/או הדירקטוריון, בהתאם לנסיבות.