Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

בקשה לרישום חברה בע"מ, הינה טופס 1 על -פי התקנות, ובמסגרתו יש למלא את הפרטים הראשוניים הנדרשים לצורך רישום חברה.

על טופס זה יש להוסיף את הטפסים הנוספים הדרושים לצורך רישום חברה בע"מ.

בטרם מילוי הטופס מומלץ לבדוק שאין חברה רשומה בשם דומה, אתר שמאפשר בדיקה שכזאת, הינו אתר מאגר החברות.

חברה בערבון מוגבל הינה למעשה אישיות משפטית מלאכותית, תאגיד על-פי חוק, אשר יש בסמכותו לתבוע ולהיתבע, ובהתאם לבצע התקשרויות משפטיות, להעסיק עובדים, להתקשר בחוזים, לשלם מס בשונה מבעליו וכדומה.

להורדת טופס 1 לרישום חברה בע"מ, לחצו כאן.