Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

עמוד זה מאפשר לך להוריד טופס גנרי – בקשה לעיון במידע שWAZE מחזיקה עליך כמשתמש.

להורדת הקובץ: בקשה לעיון במאגר מידע של חברת WAZE

הכנו עבור כל אחד ואחת מתושבי ישראל מכתב משפטי המהווה בקשה לעיין במידע פרטי המוחזק על ידי WAZE.

חשוב להסביר כי WAZE, שהיום בבעלות גוגל, מחזיקה במידע פרטי ואינטימי על כל אחד ואחת מאיתנו.

סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 (להלן – "חוק הגנת הפרטיות") קובע כי כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע:

"13.   (א)  כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע.

           (ב)  בעל מאגר מידע יאפשר עיון במידע, לפי בקשת אדם כאמור בסעיף קטן (א) (להלן – המבקש), בשפה העברית, הערבית או האנגלית."

במילים אחרות, וייז חייבת לאפשר לכם לעיין במידע שהיא מחזיקה עליכם.

כעקרון וייז לא מאפשרת לכם לצלם או להעתיק את המידע שהיא מחזיקה עליכם, וזאת בניגוד לחוק, אך אנו פועלים משפטית נגד וייז וגוגל, להביא אותן לקיום החוק, ונעדכן.

חשוב להעיר, כי עמוד זה הינו שירות לציבור, ואין לראות באמור ייעוץ משפטי, או חוות דעת, ואין בשימוש במכתב כדי להקים יחסי עו"ד – לקוח.